ทะเบียน 27 ไม่สวย

โดย อาจารย์นภัทร ปั้นเหน่งเพชร หรือ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต ด้วยหมายเลขทะเบียนรถขนส่งที่ลงท้ายด้วย 27...

ทะเบียน 55 ดีสุด

โดย อาจารย์นภัทร ปั้นเหน่งเพชร หรือ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต ตัวเลขของทะเบียนรถที่เป็นคู่กันนั้นหาได้ยากมาก เพราะเป็นที่นิยมของผู้ใช้รถ...

รถทัวร์ต้องพัฒนาทั้งคุณภาพและคนขับ

ปัจจุบันนี้ตลาดของรถทัวร์เพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถือว่าเริ่มสดใส มีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น จนงานเริ่มเต็มขาดอีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้น หากเป็นไปดังที่รัฐบาลคาดไว้ว่าตลาดนักท่องเที่ยวปีนี้จะมากถึง 32 ล้านคน...

การประยุกต์ใช้ ERP มาบริหารธุรกิจด้านการขนส่งมุ่งสู่ธุรกิจยุค 4.0

ระบบการจัดการข้อมูลธุรกิจที่บูรณาการให้ทุกส่วนภายในองค์การทำงานเป็นหนึ่งเดียว สามารถดำเนินการในแต่ละกิจกรรมธุรกิจได้โดยอาศัยข้อมูลชุดเดียวกันตามขั้นตอนของระบบที่ได้วางแผนไว้ด้วยระบบ ERP ซึ่งทุกคนที่อยู่ในระบบจะมีการร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นมีฟังก์ชั่นที่สามารถจัดการทรัพยากรองค์การได้ทั้งองคาพยพ สามารถปรับให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์การภายนอก สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชั่นหรือโมดุลได้...

รถบรรทุกน่าสนใจกว่าที่คิด!

โดย คุณชลากร เศรษฐบัณฑัต สวัสดีค่าา....ตั้งแต่จำความได้แคทก็คลุกคลีกับรถบรรทุกมาตั้งแต่เด็ก ๆ เห็นรถบรรทุกก็ไม่เคยได้สนใจอะไรมากมายเพราะก็เห็นอยู่เป็นประจำ เห็นทุกวัน เห็นจนรู้สึกว่าน่าเบื่อ...

การกระจายสินค้าการขนส่ง และลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การกระจายและการขนส่ง (Distribution and Transportation) จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าไปยังจุดที่จะทำลาย...

Value Chain ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย

อุตสาหกรรมอาหารนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็น 1 ในปัจจัย 4 ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และมีแนวโน้มความต้องการอาหารในอนาคตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น...

คุณภาพบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์ไทยยุค 4.0

เมื่อโมเดลของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตโลกในทศตวรรษที่ 21 และนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์ดังกล่าวและตามความต้องการของผู้ประกอบการ...

ธุรกิจออนไลน์ : การจัดการโลจิสติกส์

ปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้บริโภคนิยมช้อปปิ้งทางออนไลน์ และมีแนวโน้มของผู้บริโภคจะมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซจากหน้าร้านออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์...

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในงานโลจิสติกส์

ยุคที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม หลายธุรกิจให้ความสำคัญกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ที่มุ่งให้องค์การเกิดความสามารถหลัก (Core...

การส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ ERP

ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ฟังการสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จในการ Implement ระบบ ERP คุณพรชัย รัตนตรัยภพ...

โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการตลาด

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจน ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน ช่วยเหลือการวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยู่หลาย ๆ ชิ้น รวมถึงได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ...

นักจัดซื้อจัดหากับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ...

การบริการโลจิสติกส์ (Logistics Service)

ปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service) ต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการเป็นอย่างมาก รวมถึงการกำหนดขอบเขตของการให้บริการแบบครบวงจรที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเองได้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งหวังตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายแล้ว...

MOST POPULAR

HOT NEWS

RECENT POST