พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน รับชม VTR การเตรียมความพร้อม ตรวจสภาพความพร้อม เทคโนโลยีทันสมัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และทำพิธีปล่อยขบวนรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ จำนวน 50 คัน เพื่อให้บริการประชาชน

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ นำมาให้บริการประชาชน เป็นรถชานต่ำที่มีการออกแบบ Universal Design สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพ ทันสมัย และใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ไขปัญหาจำนวนรถโดยสารไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ประหยัดต้นทุน ค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุง และจะช่วยทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการ รถโดยสารมากขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุและเด็ก สามารถเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีความต่อเนื่อง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม ขสมก. จึงดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และได้เร่งรัดการจัดหารถโดยสารระยะแรก จำนวน 489 คัน เพื่อนำมาให้บริการประชาชน ได้ดำเนินการและลงนามสัญญา พร้อมทั้งรับมอบรถโดยสารเพื่อให้บริการประชาชนแล้ว

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ตามสัญญาเลขที่ ร.51/2560 มีกำหนดส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะส่งมอบให้แก่ ขสมก.เป็นงวด งวดที่ 1 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 100 คัน งวดที่ 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 100 คัน งวดที่ 3 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 100 คัน และงวดที่ 4 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 189 คัน

ปัจจุบันการดำเนินส่งมอบรถถึงงวดที่ 3 และจะสิ้นสุดในงวดที่ 4 ครบตามจำนวน 489 คัน ในเดือนมีนาคม 2562 และ ขสมก. จะทยอยนำรถโดยสารวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานครต่อไป สอดคล้องกับนโยบายที่จะเชื่อมต่อการเดินทางระบบสาธารณะแบบ “ล้อ เรือ ราง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 10 เส้นทาง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อีกทั้งพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกการเดินทางด้วยระบบบัตรสวัสดิการของรัฐ และบัตรตั๋วร่วมแมงมุมของกระทรวงคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางด้วยบัตรใบเดียวได้ในระยะต่อไป ภายใต้กรอบการดำเนินงาน “One Transport คมนาคมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน”

ขณะที่ คุณประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ขสมก.ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อนำรถโดยสารดังกล่าว มาวิ่งให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเก่า เนื่องจากมีอายุการใช้งานหลายปี  โดย ขสมก.ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ

ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้   โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ขสมก.ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN – CHO นำโดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่ง ขสมก.มีแผนตรวจรับ และบรรจุรถโดยสาร ลงในเส้นทางเดินรถ จำนวน 26 เส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตรวจรับรถงวดที่ 1 จำนวน 100 คัน ซึ่ง ขสมก.ได้นำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ในเส้นทางเดินรถ สาย 20, 21, 37, 105, 138 และสาย 140
  2. ตรวจรับรถงวดที่ 2 จำนวน 100 คัน ซึ่ง ขสมก.ได้นำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ในเส้นทางเดินรถ สาย 23, 26, 60, 142,145, 168, 511 และสาย 514
  3. ตรวจรับรถงวดที่ 3 ส่วนที่ 1 จำนวน 50 คัน โดยจะนำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในเส้นทางเดินรถ สาย A1, A2, A3 และสาย A4
  4. ตรวจรับรถงวดที่ 3 ส่วนที่ 2 จำนวน 50 คัน โดยจะนำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ในเส้นทางเดินรถ สาย 26, 129, 168, 510 และสาย 522
  5. ตรวจรับรถงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 189 คัน ซึ่ง ขสมก.จะดำเนินการตรวจรับ ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2562 และจะนำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ในเส้นทางเดินรถ สาย 23, 59, 60, 76, 102, 129, 140, 141, 142, 145, 168, 510, 511, 514 และสาย A2

ทั้งนี้ รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ ขสมก.ดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นรถโดยสารประเภทชานต่ำ ยี่ห้อ BONLUCK ขนาด 12 เมตร 35 ที่นั่ง มีการออกแบบในลักษณะUniversal Design เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัย มีเครื่องยนต์ขนาด 250 แรงม้าได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  ระบบเบรก ABS  ระบบรองรับน้ำหนักแบบ Air Suspension  พร้อมระบบปรับลดระดับความสูงของตัวรถ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด ถังก๊าซ จำนวน 9 ใบได้รับมาตรฐาน ISO 11439 พร้อมชุดควบคุมระบบก๊าซและอุปกรณ์ ได้รับมาตรฐาน ตามข้อกำหนดคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งชาติยุโรป 

ภายในห้องโดยสารบุด้วยฉนวนป้องกันความร้อนและเสียงรบกวน  เก้าอี้โดยสารแบบปกติ จำนวน 31 ที่นั่ง และแบบพับได้ จำนวน 4 ที่นั่ง บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ  ทำให้นั่งสบายขณะใช้บริการ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีการติดตั้งป้ายไฟดิจิตอลบอกเส้นทางขนาดใหญ่ เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน  กล้อง CCTV จำนวน 5 จุด เพื่อให้พนักงานขับรถสามารถดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ทางลาดแบบพับเก็บได้  เพื่อให้คนพิการเข็นรถวีลแชร์ขึ้น – ลงรถได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  พื้นที่จอดรถวีลแชร์ จำนวน 2 คัน พร้อมที่ล๊อคล้อ และกริ่งสัญญาณหยุดรถสำหรับคนพิการ 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพิกัดตำแหน่งของรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  และในอนาคตจะติดตั้งระบบ WiFi เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ทุกที่บนท้องถนน  พร้อมติดตั้งระบบ E – Ticket  เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  และระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม)  คาดว่าเมื่อ ขสมก.ได้รับรถโดยสารใหม่ ครบทั้ง 489 คัน มาวิ่งให้บริการ จะช่วยสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับประชาชน  อีกทั้งจะช่วยยกระดับคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน โดย ขสมก.กำหนดจัดพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี  ณ ห้องประชุมไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดย…สวนเลน

Advertisement