เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สนับสนุนวงการการศึกษาไทยสู่การเดินหน้าสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดตั้งโครงการ “สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ และทางมหาวิทยาลัย” ต่อยอดสู่ความเป็นหนึ่งด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมวางแผนเป็นโครงการนำร่องในการขยายออกสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คุณ วราวุธ นาถประดิษฐ์ รองผู้จัดการทั่วไป  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเรามองว่าแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบการทำงานคือบุคลากรในองค์กร ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหนุนขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น จึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ทำงานอย่างเป็นระบบจึงทำให้ “โครงการสรรค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด” เกิดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนั้นเรายังร่วมพัฒนามาตรฐานการจัดการการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โดยนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์จากบุคลากรประจำการของสถานประกอบการโดยตรง เช่น
1.ด้านการรับบุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ หรือรับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลง 2.ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต 3.ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อเป็นวิทยากร ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรอุดมศึกษา และ 4.ด้านกิจกรรมทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงตามกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน        

“ทั้งหมดนี้คือการวางรากฐานมาตรฐานระบบการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึง  เข้าใจ กระบวนการทำงานได้อย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดศักยภาพตนจนประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต”

ด้าน ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มใจแทนนักศึกษาอย่างมากที่ทาง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมและแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อที่จะช่วยเปิดมุมมองและแนวคิดให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมา พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่วิชาชีพในอนาคต

 

Advertisement