สนข. จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี รับความเห็นจากภาครัฐและเอกชน เร่งผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

คุณวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กล่าวว่า การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ที่ สนข. จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำทางความคิด ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการศึกษาแผนแม่บท การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดอุดรธานี มีความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในในพื้นที่ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนด้วย

สำหรับจังหวัดอุดรธานีถือได้ว่าเป็นจังหวัดชั้นนำของประเทศและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจการคมนาคม ตลอดจนการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน และสามารถเชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว ได้โดยสะดวก

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีประสบปัญหาด้านการขนส่งและจราจร โดยเฉพาะในเขตเมืองอุดรธานีที่มีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมากเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การขาดการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางในพื้นที่เขตเมือง ในขณะที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเชื่อมโยงของชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

รวมถึงการบริหารจัดการจราจร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีปริมาณการเดินทางสูงและมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการขนส่งและจราจรของจังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มยากต่อการแก้ไข และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและบูรณาการร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม

ประกอบกับ ต้องมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางภายในเขตเมืองเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้ สนข. ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของจังหวัด

โดยในการศึกษามีการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะ มีการออกแบบเบื้องต้นโครงการนำร่อง รวมทั้ง จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีและจุดจอดแล้วจร หรือ TOD (Transit Oriented Development) และจัดทำแผนการจัดการจราจร เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ

รวมทั้ง การออกแบบโครงการนำร่องระบบขนส่งสาธารณะหลักในเขตเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบโจทย์ความต้องการเดินทางของประชาชนให้เกิดการเดินทางเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงเพื่อใช้บริการได้ง่าย ทั่วถึงสำหรับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ

โดย…น้าเช

Advertisement