รฟท.จัดประชุมใหญ่ฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา–มาบตาพุด พร้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน หวังเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรางสู่ 3 ท่าเรือ ตามแนวทาง EEC

คุณชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา–มาบตาพุด เพื่อนำเสนอสาระสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินการ แผนการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องพาวิลเลี่ยน BCD โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงค์ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา–มาบตาพุด ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา และการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรางสู่ 3 ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โดยกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561–เดือนกันยายน 2562) ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง โดยมีจุดเริ่มต้นศึกษาโครงการบริเวณสถานีหัวหมาก และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีมาบตาพุด ซึ่งมีระยะทางรวม 200 กิโลเมตร

สำหรับขอบเขตการศึกษาโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ทบทวนแบบรายละเอียด (Detailed Design) ของโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงหัวหมาก–ฉะเชิงเทรา และส่วนที่ 2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางคู่ช่วงหัวหมาก–ฉะเชิงเทรา–สถานีชุมทางศรีราชา–มาบตาพุด และชุมทางเขาชีจรรย์–สัตหีบ

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ พื้นที่จังหวัดที่อยู่ตามแนวเส้นทางโครงการกลายเป็นศูนย์กลางด้านขนส่งโลจิสติกส์ที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง และลดอุบัติเหตุทางถนน

โดย…น้าเช

Advertisement