ก.คมนาคม เปิดโครงการ “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคคลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT” ภายใต้แผนการพัฒนาระบบราง นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคคลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน” โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ภายใต้นโยบายรัฐบาล แผนการพัฒนาระบบราง นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

โดยมี คุณสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงาน ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำโครงการ “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคคลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT” ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการ SME ตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

โดยได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ดังนี้ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ อุดรธานี มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนคร สุรินทร์ กับภาครัฐ เอกชน และการเสวนา “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคคลากรด้านโลจิสติกส์ฯ” ร่วมบูรณาการ ระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ทักษะแรงงาน สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ

โดย…น้าเช

Advertisement