กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ  เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย

คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต ว่า กรมฯ ยุคใหม่ จะเน้นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน

ชงกฎหมายบังคับใช้เซฟตี้เมเนเจอร์

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ดังนั้น กรมฯ จึงเตรียมออกกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) โดยเป็นภาคบังคับให้เอกชนผู้เดินรถสาธารณะและขนส่ง ครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง (รถโดยสารประจำทาง, รถโดยสารไม่ประจำทาง, รถบรรทุกไม่ประจำทาง, รถบรรทุกส่วนบุคคล, รถบรรทุกวัตถุอันตราย) กำหนดให้ต้องมีผู้จัดการประจำเพื่อทำหน้าที่ตรวจเช็คความพร้อมของรถและคนขับก่อนออกเดินทางเสมอ รวมถึงเคร่งครัดเรื่องการตรวจน้ำหนักรถบรรทุกห้ามเกินที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดงบประมาณซ่อมบำรุงถนนทั่วประเทศ ตลอดจนการวางแผนจัดการเดินรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาจัดทำหลักสูตรและแนวทางเสนอออกกฎกระทรวงคมนาคมเพื่อบังคับใช้ต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ขอความเห็นชอบก่อนส่งต่อไปยังกฤษฎีกา ตั้งเป้ามีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนมากกว่า 4,000 คน โดยจะกำหนดให้แต่ละผู้ประกอบการส่งบุคลากรเข้าอบรมพร้อมออกใบรับรองให้ไปทำหน้าที่ผู้จัดการความปลอดภัย

เตรียมคลอดใบขับขี่ระบบดิจิทัล

ทั้งนี้ กรมฯ เตรียมนำระบบใบขับขี่อัจฉริยะมาใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบใบขับขี่ดิจิทัลเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยจะเป็นการเชื่อมข้อมูลใบขับขี่ลงไปในแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อใช้แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อถูกเรียกตรวจตลอดจนมีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาหมดอายุของใบขับขี่ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวทันท่วงที ดังนั้นในอนาคตคนไทยไม่จำเป็นต้องพกบัตรใบขับขี่ติดตัวอีกต่อไป โดยสามารถแสดงใบขับขี่ได้จากหน้าจอมือถือทันที คาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ใบขับขี่อัจฉริยะในช่วงต้นปี 2562 ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัตรได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในแอพพลิเคชั่น

ชวนโหลด Smart Bus Terminal

ระบบ “Smart Bus Terminal” คือระบบการบริหารจัดการรถโดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่พัฒนาขึ้นจากประโยชน์ของระบบ GPS Tracking ที่ติดตั้งในรถโดยสารประจำทางตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งสามารถติดตามเดินรถโดยสารประจำทางได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถคำนวณเวลารถโดยสารเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารล่วงหน้า จึงได้พัฒนาระบบ Smart Bus Terminal ขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบ ผ่านจอแสดงตารางการเดินรถ ขาเข้าและขาออก ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศ และผ่านแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal” ซึ่งจะแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนจอแสดงตารางการเดินรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อาทิ ข้อมูลทะเบียนรถ มาตรฐานรถ สายรถ เส้นทาง เวลาเข้า เวลาออก ชานชาลา และสถานีปลายทาง ส่งผลให้สามารถวางแผนเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอคอยรถโดยสารเป็นเวลานาน ทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลตารางเดินรถไฟและตารางเที่ยวบินในแต่ละท่าอากาศยาน เป็นการสร้างความต่อเนื่องการขนส่งสาธารณะทั้งระบบในทุกรูปแบบ (Connectivity) ตั้งแต่ต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางสถานที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดย…สวนเลน

Advertisement