กทท.ตั้งโต๊ะแถลงวิสัยทัศน์ ค่านิยม และทิศทางการดำเนินงาน “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573” ชูทิศทางการดำเนินงานช่วง 5 ปีแรก

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และเรือโทดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารการท่าเรือฯ แถลงวิสัยทัศน์ ค่านิยม และทิศทางการดำเนินงานของการท่าเรือฯ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573” ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงพนักงานการท่าเรือฯ และสื่อมวลชน ในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของการท่าเรือฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม โรงแรมโฟร์วิงส์

โดยการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก เป็นไปเพื่อนำมาจัดทำแผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2562-2566 ทั้งนี้ ในกระบวนการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ ได้ทำการทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายขององค์กร และภาพรวมยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ การปฏิบัติงาน การประเมินผลในภาพรวมขององค์กร และสามารถตอบสนองหรือเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจในฐานะการเป็นประตูการค้าหลักและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของแผนวิสาหกิจ การท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2562-2566

โดย…น้าเช

Advertisement