คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองอุดรธานีประจำปี 2562 ด้วยรถซิตี้บัสต้นแบบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง ถนนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ

โดยคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและด้านโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนจังหวัดอุดรธานี ทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมถึงการคมนาคมขนส่งมาอย่างต่อเนือง ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีโครงการสำคัญด้านต่างๆ เช่น โครงการขยายช่องจราจรถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีทิศตะวันออกจาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร และ 8 ช่องจราจร โครงการขยายช่องจราจรบริเวณทางเข้าสนามบินกองทัพอากาศจาก 4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจรและ 10 ช่องจราจรซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับการเติบโตของเมืองอุดรธานีได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการเพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดอุดรธานีและเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งโครงการ ดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างทางลอดอุโมงค์และทางยกระดับแบบ 3 ชั้นที่สร้างไปพร้อมกันเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศ และเพื่อให้การก่อสร้างทางลอดอุโมงค์และทางยกระดับดังกล่าวมีรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีจึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมกันพิจารณากำหนดรูปแบบการก่อสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปะของโครงการ ให้มีความสวยงามสะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีด้วย

 

รวมทั้ง ยังมีโครงการด้านการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่อีกหลายโครงการเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีเช่น การก่อสร้างเส้นทางหลวงเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เชื่อมต่อจากจังหวัดขอนแก่นถึงหนองคาย ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่สำหรับรองรับเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีโดยก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งทางอากาศ โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟอย่างเป็นระบบซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติเพิ่มเส้นทางในจังหวัดอุดรธานีเพิ่มอีก 2 ช่องทางแล้ว โครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยสนับสนุน รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดย…น้าเช

 

Advertisement