กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดน สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4–ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4054 กว่า 17 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ช่วยแบ่งเบาจราจร ทล.4 หนุนขนส่งด่านสะเดาและปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

คุณกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากสภาพการจราจรที่ติดขัดบนถนนกาญจนวนิชย์ (ทล.4) ระหว่างอำเภอหาดใหญ่ ถึงอำเภอสะเดา สืบเนื่องมาจากเส้นทางช่วงดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางและขนส่งสู่ด่านชายแดน มีชุมชนหนาแน่นตลอดแนวเส้นทาง ไม่สามารถขยายขนาดถนนและเพิ่มช่องทางจราจรได้

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล. 4 – ทล. 4054 เลียบแนวชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรจากถนนกาญจนวนิชย์ สนับสนุนการขนส่งสินค้าไปยังชายแดน ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกของไทย ใน 5 พื้นที่ชายแดน อันจะส่งผลให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการยกระดับความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร รวมความกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 138.8 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

โดย…น้าเช

Advertisement