เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับเรื่องจากแหล่งข่าวในวงการขนส่ง ซึ่งเป็นหนังสือแจ้งจากกรมขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด และขอหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยมีใจความสำคัญ ว่า

เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด และขอหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

เรียน ผู้ประกอบการธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์

ตามที่ทางรัฐบาลได้เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศ จึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนประกอบการโลจิสติกส์มากกว่า 24,000 บริษัท และพบว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากการขนส่งโลจิสติกส์ลักลอบขนส่งยาเสพติดผิดกฏหมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการกระทำของพนักงาน หรือพนักงานรู้เห็น หรือเกิดจากการตรวจสอบไม่พบ ทำให้เป็นจุดอ่อนให้กับกลุ่มคนร้าย และผู้มีอิทธิพลใช้เป็นช่องทางในการกระทำสิ่งผิดกฏหมาย เช่น การซื้อขายอาวุธสงคราม การขนส่งยาเสพติด เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบก จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้

1.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ โต๊ะผู้รับสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และจัดทำป้ายกรุณาถอดหมวกทุกชนิดก่อนเข้ามาติดต่อ, ห้ามสวมแว่นดำ และแว่นกันแดด เพื่อให้กล้องสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน

2.ให้ขอหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ส่งหรือผู้ฝาก/ผู้รับสิ่งของหรือผู้รับแทน และเก็บหลักฐานไว้ไม่น้อยกว่า 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรมขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

เอกสารอ้างอิงจากแหล่งข่าว

 

โดย…น้าเช

Advertisement