กรมการขนส่งทางบก รับสมัครผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1551 เส้นทางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา–โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ยื่นคำขอตั้งแต่ 1 มี.ค.-1เม.ย. 62

คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้มีมติกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4 เดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ) –โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เพิ่มทางเลือกและการเข้าถึงการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เข้าถึงแหล่งชุมชนมากขึ้น

โดยกำหนดเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562  เพื่อพิจารณาหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านหลักเกณฑ์การประกอบการในเส้นทางเดินรถดังกล่าว รองรับการขยายตัวทางการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนในชุมชนเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ให้ได้รับความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเสริมว่า เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าวนี้ ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (ง) (รถโดยสารปรับอากาศที่มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง) จำนวนรถ 3 – 5 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว กลับ 15 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 13 บาทต่อคนต่อเที่ยว  โดยเริ่มต้นจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 7 แยกซ้ายไปตามซอยเชื่อมระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 5 กับซอยแจ้งวัฒนะ 7 ผ่านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 5 ไปสุดเส้นทางบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต

สำหรับ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ จำนวนรถ และสภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานรถที่กำหนด แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอประวัติการประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง ต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2771-8522 ในวันและเวลาราชการ

โดย…น้าเช

Advertisement