กรมการขนส่งทางบก ติวเข้ม พนักงานขับรถโดยสาร เสริมสร้างความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการ ตามโครงการ “เสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย  ใส่ใจบริการ” เน้นเสริมสร้างทัศนคติ สร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุด

คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เพื่อลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยมีการให้บริการอย่างสะดวกและปลอดภัยทั้งคุณภาพด้านตัวรถและคนขับรถมาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ ล่าสุดกรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำ “โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 รุ่น

โดยวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 ที่ผ่านมา เป็นการจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ที่วิ่งให้บริการในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง จากบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้พนักงานขับรถในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคเกี่ยวกับการขับรถในสถานการณ์ต่าง ๆ การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนใช้งาน เสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบคอบในความปลอดภัยสูงสุด

สำหรับการดำเนิน “โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ”ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทางถนน เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งยกระดับอาชีพพนักงานขับรถให้เป็นที่ยอมรับในสังคมสาธารณะ และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง สร้างระบบจัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ ความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถความพร้อมก่อนออกเดินทาง การวางแผนการเดินทาง การจัดการเหตุฉุกเฉิน

“กรมการขนส่งทางบก จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลและให้คำแนะนำในการทำหน้าที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาระบบการลงทะเบียน ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน รวมถึงปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและรองรับการทำงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562” คุณกมลกล่าว

 

โดย…น้าเช

Advertisement