กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 15,913 ราย พบการกระทำความผิด 428 ราย ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย เตือนห้ามเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด

คุณจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องปรามการกระทำความผิด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงหน้าที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 15,913 ราย พบการกระทำความผิด 428 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 7,960 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 310 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 50 ราย ฝ่าฝืนนำรถแท็กซี่ครบกำหนดอายุการใช้งานมาให้บริการ จำนวน 25 ราย เป็นต้น

ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 5,020 ราย พบการกระทำความผิด 81 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องการอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 15 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 15 ราย และ ฝ่าฝืนบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนดอีกจำนวน 5 ราย เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 980 ราย พบการกระทำความผิดไม่แสดงสำเนาคู่มือรถ จำนวน 1 ราย และดำเนินการสุ่มตรวจสอบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 1,953 ราย พบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง จำนวน 35 ราย และไม่แสดงสำเนาคู่มือรถ จำนวน 1 ราย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสาร พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพ ขอให้ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ประชาชนสามารถร้องเรียนมายัง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

 

โดย…น้าเช

Advertisement