สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ และรถส่วนบุคคล

คุณวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 กระทรวงคมนาคม มีนโยบายเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเน้นการให้บริการให้ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และกำหนดเป้าหมายให้อุบัติเหตุจากการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นศูนย์ โดยให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์พนักงานขับรถ พนักงานผู้ประจำรถต้องเป็นศูนย์ รวมทั้งเข้มงวดกวดขันการให้บริการของรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วอนคนขับรถโดยสารขับรถมีวินัย

ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ป้องกันลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือมายังพนักงานขับรถโดยสารเกี่ยวกับวินัยจราจร โดยผู้ขับรถจะต้องคำนึงถึงจิตสำนึก และการมีวินัยในการขับรถ ตลอดจนการใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องขับรถขึ้นเขาและลงเขา การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่เป็นแหล่งชุมชน และสิ่งที่พนักงานขับรถโดยสารในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือให้ระมัดระวังรถพ่วงบรรทุกอ้อย และรถใช้งานเกษตรกรรม เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรถประเภทนี้วิ่งบนถนนสายหลัก และถนนสายรองเป็นจำนวนมาก ในอดีตที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถประเภทนี้หลายครั้ง การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้พนักงานขับรถโดยสารทุกท่านใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้

จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเหมือนทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัด จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ขึ้น ก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนเจ้าของรถโดยทั่วไปฟรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากสภาพรถที่มีข้อบกพร่อง หากรถมีข้อบกพร่องอย่างใด เจ้าของรถก็จะได้ไปทำการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

โดยในปีนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ศูนย์บริการของบริษัทจำหน่ายรถ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ร่วมให้บริการตรวจสอบสภาพรถ โดยจะเปิดให้บริการตรวจสอบสภาพรถ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

  1. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0-5671-1719
  2. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอบึงสามพัน โทร.0-5673-1777
  3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอชนแดน โทร.0-5676-1339
  4. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอหล่มสัก โทร.0-5670-2537
  5. ของบริษัทจำหน่ายรถ ได้แก่ บริษัท โตโยต้า จำกัด, บริษัท ฮอนด้าคาร์ส จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด บริษัท สันติอีซูซุ จำกัด และ บริษัท สยามนิสสัน จำกัด
  6. สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยสังเกตได้จากป้ายเข้าร่วมโครงการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งท่านเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจได้ฟรี ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 – 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวันทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0-5671-1719

ขอความร่วมมือประชาชนขับรถตามกฎ

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปี มีอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถด้วยความเร็ว และผู้ขับรถยนต์นำรถกระบะบรรทุกไปบรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่เหมาะสมในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดมากที่สุดคือผู้ขับขี่ และผู้โดยสารดื่มสุรา ทำให้เกิดการมึนเมา คึกคะนอง ขาดความระมัดระวังในการขับขี่และการโดยสารรถ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน อันเนื่องมาจาก สาเหตุดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่รถและผู้โดยสารทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและไม่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่เหมาะสม ไม่ขับรถเร็วเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และที่สำคัญทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา หรือของมึนเมาในขณะขับขี่หรือโดยสาร โดยขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้มากที่สุดต้องมีสติในการขับรถ และพึงระลึกว่าอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเราเองต้องมีสติในการขับรถดังคำดังกล่าว “สำนึกความปลอดภัย เริ่มได้ที่ตัวเรา”

เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 จะถึงนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวโดยรถโดยสารประจำทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้โดยสารให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหล่มสักและสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์คุ้มครองฯ ดังกล่าวมีหน้าที่รับแจ้งเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการเดินทางหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ทั้งจากผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ ขอความกรุณาแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 1584 หรือโทร 0-5671-1719 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหล่มสัก ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ประจำศูนย์ดังกล่าวตลอดเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0-5671-1719
  2. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอบึงสามพัน โทร.0-5673-1777
  3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอชนแดน โทร.0-5676-1339
  4. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอหล่มสัก โทร.0-5670-2537

โดย…สวนเลน

Advertisement