หลังจากที่ “ล็อกซเล่ย์” เปิดตัวรถบัสและรถยนต์นั่งไฟฟ้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของของการประหยัดพลังงาน  ทำให้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ แต่ก็ติดที่เรื่องภาษีการนำเข้ารถไฟฟ้ายังสูงที่ 40% จึงต้องคิดกันให้ดี
แต่ก็มี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตัดสินใจทดสอบประสิทธิภาพรถเมล์ไฟฟ้าเซ็นเอ็มโอยูกับ “ล็อกซเล่ย์” วิ่งรับส่งประชาชนไม่เก็บค่าตั๋ว ฟรี 18 วัน ประเดิมให้บริการสาย 511 วัดธาตุทอง-ประตูนํ้า ก่อนวิ่งสาย 141 และสาย 63 ตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวของกับระบบขนส่งนำ รถใช้พลังงานไฟฟ้า มาใช้แทนรถที่ใช้นํ้ามันดีเซล เพื่อลดการใช้พลังงานที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
 
ทั้งนี้ ล็อกซเล่ย์ได้นำรถโดยสารใช้พลังงานไฟฟ้า ขนาด 12 เมตร 29 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ทำ การวิ่งทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและสมรรถภาพของรถโดยสารไฟฟ้า โดยไม่เก็บค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 2, 3, 4, 5, 8-11,15-19, 22, 23, 26, 29 และ 30 มิ.ย. 2558เวลา 09.00-15.00 น. รวมระยะเวลา 18 วัน
 
สำหรับเส้นทางแรก สาย 511 จุดเริ่มต้นที่วัดธาตุทอง สุดเส้นทางที่ประตูนํ้า เส้นทางที่ 2 สาย 141 จุดเริ่มต้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุดเส้นทางที่ตลาดโพธิ์ทอง เส้นทางที่ 3 สาย 63 จุดเริ่มต้นที่แคราย สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดย ขสมก.จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำในรถโดยสารไฟฟ้าที่วิ่งทดสอบเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลนำไปวิเคราะห์ผลดี รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ หากมีการนำรถโดยสารไฟฟ้าเข้ามาใช้ในประเทศไทยในอนาคต ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร จะนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นอีกทางเลือกของการสัญจรที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
ต้องรอดูว่าการทดลองวิ่งรถเมล์ไฟฟ้าของขสมก. จะประสบความสำเร็จและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไทยให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แค่ไหน
Advertisement