จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยริเริ่มและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัย ภายใต้ผลงาน “จุฬาฯ โมเดล” ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า ที่พร้อมพัฒนาต่อยอดเพื่อให้บริการสาธารณะในอนาคต 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ กล่าวว่าการริเริ่มโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับภาคเอกชน  โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้งานได้จริง มีระบบการบริหารจัดการที่ใช้ต้นทุนต่ำ โดยได้ทดลองให้บริการจริงภายในมหาวิทยาลัยมาแล้วกว่า 9 ปีต่อมาได้พัฒนาเทคโนโลยี GPS applications ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งนับเป็นแอพพลิเคชั่นตรวจสอบตำแหน่งรถโดยสารไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีเส้นทางเดินรถ 5 เส้นทาง และเพิ่มจำนวนรถโดยสารไฟฟ้าให้บริการทั้งสิ้น 25 คัน นอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนในการให้บริการรถโดยสารได้ 1,900,000 บาทต่อปี  และยังพบว่าสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัยได้ 480 ตันต่อปีอีกด้วย
 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “การพัฒนารถโดยสารไฟฟ้านี้ร่วมมือกับบริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด  นำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในหลายรูปแบบ ทั้งความรู้ด้านระบบการควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน การบริหารจัดการ แบตเตอรี่ รวมทั้งแก้ปัญหาด้านเทคนิค การดำเนินงานและการปฎิบัติ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการจริงมาพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาและออกแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่ให้บริการในปัจจุบันแทนรถโดยสารระบบเก่าที่ใช้เชื้อเพลิง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก 
 
จุฬาฯ โมเดล มีเป้าหมายเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าแก่หน่วยงานอื่นที่สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยบริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ซึ่งมีเทคโนโลยีจากบริษัท สิขร จำกัด ได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีรถโดยสารไฟฟ้าจากระบบพื้นฐาน มาเป็นระบบแบตเตอรี่ทั้งหมด ซึ่งระบบนี้ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management) เป็นสำคัญ เพื่อรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เพราะต้นทุนของแบตเตอรี่เป็นต้นทุนหลัก นอกจากนั้นยังมีโรงงานประกอบรถที่มีมาตรฐานและถูกต้อง จนเป็นรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะที่มีมาตรฐานและได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศ
 
การผลิตรถโดยสารไฟฟ้านั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่ทำให้จุฬาฯโมเดล สามารถเป็นต้นแบบของรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ คือ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบตเตอรี่และการบริหารจัดการด้วยต้นทุนต่ำ  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่ให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยี แม้ว่าที่ผ่านมาการบริหารจัดการประสบปัญหาด้านเทคนิคบ้าง   แต่ก็สามารถแก้ปัญหาทั้งทางวิชาการ และการปฎิบัติ โดยเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่วิ่งให้บริการผู้โดยสารไปแล้วประมาณ 16.81ล้านคน นับจากสถิติการออกบัตรโดยสาร และมีสมรรถนะที่สามารถแข่งขันกับรถโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศจีนได้แน่นอน
Advertisement