นครชัยแอร์ เผยผลประกอบการปี 61 พร้อมแถลงนโยบายบริหารการเดินรถมุ่งสู่ความสะดวกสบายปลอดภัยและการบริการที่เป็นเลิศ เตรียมเปิดเส้นทางเดินรถใหม่กรุงเทพฯ–อ.สนม (จ.สุรินทร์) 25 พฤษภาคม 62 ด้าน CSR สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรสู่ผู้บริโภค เปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ชาวสวนนำมังคุดมาจำหน่ายที่สถานีเดินรถ

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยถึงผลประกอบการในปี 2561 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ ว่า ปัจจุบันนครชัยแอร์มีรถโดยที่วิ่งให้บริการทั้งสิ้น 362 คัน จากเส้นทางทั้งหมด 39 เส้นทาง ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคกลาง จากการมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจในปี 2561 นครชัยแอร์มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 ล้านคน (สูงขึ้นจากปี 2560 ที่มี 4.0 ล้านคน/ปี) คิดเป็นอัตราผู้โดยสารเติบโตสูงขึ้นประมาณ 2% เป็นผลมาจากการรักษามาตรฐานการให้บริการและการเปิดเส้นทางใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2559 ซึ่งได้แก่เส้นทาง กรุงเทพฯ–ยโสธร, อำนาจเจริญ และกรุงเทพฯ–เขมราฐ

นอกจากนี้ พบว่ามีอัตราการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 10% อันเป็นผลมาจากการนโยบายของภาครัฐในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเดินทางในจังหวัด สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร มีจำนวนเพิ่มขึ้น  สำหรับในปี 2562 นครชัยแอร์ ตั้งเป้าเติบโตของรายได้รวมเติบโตประมาณ  5 % เป็นผลมาจากการปรับอัตราค่าโดยสารซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 และคาดการณ์อัตราเติบโตของจำนวนผู้โดยสารในปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 1.5% มาจากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเส้นทางเดิมที่มีอยู่และการเปิดเส้นทางใหม่

อีกทั้ง คาดว่าในปีนี้จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเติบโตเพิ่มขึ้นจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐในการเพิ่มแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง นครชัยแอร์ยังคงเน้นย้ำในด้านการรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดี มีความสะดวกสบาย การให้บริการภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ในปี 2562 นครชัยแอร์ ได้มีการปรับอัตราค่าจ้างให้กับพนักงานทุกตำแหน่งหลังจากชะลอการปรับมากว่า 1 ปี โดยเฉลี่ยปรับขึ้นตำแหน่งละประมาณ 2,000 บาท ในด้านคุณภาพของรถโดยสาร ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มจำนวนรถโดยสารรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “นครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach” มาทดแทนรถคันเดิมที่ครบอายุการใช้งาน โดยรถโดยสารรุ่นนี้เป็นรถโดยสารที่ออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารทุกที่นั่ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสาร ซึ่งได้ทยอยปรับเปลี่ยนไปแล้วในหลายเส้นทาง

สำหรับแผนการเปิดเส้นทางเดินรถใหม่ในปี 2562 นครชัยแอร์ เตรียมเปิดเส้นทางใหม่ล่าสุด กรุงเทพฯ–อ.สนม (จ.สุรินทร์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และได้วางกลยุทธ์สำหรับการเปิดเส้นทางใหม่ในเส้นทางอื่นๆ โดยเน้นการขยายโครงข่ายเส้นทางการเดินรถเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ครอบคลุมไปยังในตัวอำเภอของจังหวัดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนเส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง ตามที่นโยบายของรัฐบาลคาดหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

 

ด้านการดูแลสังคม นครชัยแอร์ สนับสนุนสินค้า OTOP และสินค้าทางการเกษตร

จากการจัดตั้งโครงการ “สร้างชุมชนสัมพันธ์” (เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559) เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ในสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ให้มีการขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งจากผู้ประกอบการ และลูกค้าประชาชนให้ความสนใจร่วมสนับสนุนสินค้าไทย

โดยตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ปี 2559–ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจำหน่ายทั้งสิ้น 132 ราย มีเงินรายได้หมุนเวียนจำนวน 12,337,693 บาท และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคผลไม้ภายในประเทศเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ นครชัยแอร์ได้เปิดบริการรับจัดส่งทุเรียนภายใต้ชื่อ “นครชัยแอร์ ยินดีต้อนรับทุเรียนร่วมเดินทางไปกับเรา” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการ โดยเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2559–ปัจจุบัน  ปัจจุบันดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 จังหวัดระยอง มีผู้ใช้บริการจัดส่งทุเรียน รวมทั้งผลไม้อื่นๆสูงสุด โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน–กรกฎาคม ของทุกปี

ล่าสุด ในปี 2562 นครชัยแอร์ ได้เปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวสวนมังคุด นำมังคุดมาจำหน่ายที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ 3 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ, สาขาพัทยา และสาขาชลบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยการขายจะสลับหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–เดือนกรกฎาคม 2562) เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะชาวสวนในการขยายโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีจากสวน เป็นหนึ่งในพันธกิจองค์กรในด้านการดำเนินธุรกิจไปพร้อมการดูแลสังคม

 

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ

นครชัยแอร์ ให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยที่ผ่านมานครชัยแอร์ได้จับมือร่วมกับพันธมิตร กลุ่มโรงแรมที่พัก, รถเช่า และสถานที่ท่องเที่ยวในการมอบสิทธิประโยชน์กับลูกค้านครชัยแอร์ และได้ขยายช่องทางการชำระค่าโดยสารผ่านโมบายเพย์เม้นโดยร่วมกับ Rabbit Line Pay ในการเปิดบริการชำระค่าโดยสารนครชัยแอร์ ผ่าน Rabbit Line Pay เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจและมีลูกค้าใช้บริการชำระค่าโดยสารกว่า 1,500 ที่นั่งในเดือนเมษายน

นอกจากนี้ นครชัยแอร์ ยังจับมือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ จัดเส้นทางท่องเที่ยวกรุงเทพฯสัมผัส “สมบัติเมืองกรุง“ (TREASURE BANGKOK) พร้อมเปิดจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เริ่มต้น 2 เส้นทาง โดยบริษัท เอ็นซีเอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว อย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าดึงผู้โดยสารจากต่างจังหวัดเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ มากขึ้น สำหรับการเดินทางในกรุงเทพฯ จะใช้รถรถโดยสารขนาดเล็ก (มินิบัส) ขนาด 16 ที่นั่ง เป็นรถเช่าเหมาที่มีบริการอยู่ของนครชัยแอร์ ให้บริการเนื่องจากเหมาะสมกับการเดินทางในกรุงเทพฯ  พร้อมทั้งไกด์นำเที่ยว ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ โดยมีกำหนดเดินทางทริปแรกต้นเดือนมิถุนายน 2562 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com

 

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement