เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมประชุมกับ คุณบุญจัน สินทะวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงประเด็นการหารือและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการคมนาคมระหว่าง 2 ประเทศ

คุณอาคม เปิดเผยว่า การหารือดังกล่าว จะเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟ การอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ และการพัฒนาบุคลากร โดยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง จะมีทั้งโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ) ซึ่งคาดว่า จะเสนอเรื่องขออนุมัติโครงการและขออนุมัติลงนามข้อตกลงให้ ครม. พิจารณาในเร็วๆ นี้ ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) ได้สำรวจออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนเตรียมจะเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

รวมทั้ง การซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) และแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งอยู่ระหว่างรอจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมได้ภายในเดือน มิถุนายน 2562 นี้ และให้คณะทำงานทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันเกี่ยวกับการตั้งด่านชั่งน้ำหนัก การเก็บค่าธรรมเนียมรถไฟในอนาคต เพื่อความเท่าเทียมกันในระบบขนส่งฯ

ด้านการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟนั้น ประกอบด้วย 1.โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย-จีน และระหว่าง ลาว-จีน และโครงการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ ที่เป็นการเชื่อมต่อโดยสะพาน ได้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ โดยจีนจะออกแบบสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงให้สอดคล้องกับรูปแบบของสะพานมิตรภาพ และให้ไทยพิจารณาความเหมาะสมของแบบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.การก่อสร้างเส้นทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมกับกรมรถไฟ สปป.ลาว พิจารณาการจัดเดินขบวนรถไฟสินค้าระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว จัดเตรียมแผนการเดินรถไฟไปยังสถานีเวียงจันทน์ แผนธุรกิจล่วงหน้า และข้อตกลงร่วมกันก่อนที่งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการใช้ประโยชน์ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่านาแล้ง และการเดินรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างไทย-ลาว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประกอบการ และ 3.โครงการรถไฟระหว่างอุบลราชธานี-ปากเซ พื้นที่เชื่อมต่อบริเวณช่องเม็ก จังหวุดอุบลราชธานี ระยะทาง เฉพาะในประเทศไทย 80 กิโลเมตร ซึ่ง ร.ฟ.ท. ได้เสนอของบประมาณปี 2563 เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้

ส่วนการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ได้เร่งรัดการกำหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ณ มุกดาหาร-สะหวันนะเขตให้เป็นรูปธรรมตามข้อตกลง GMS ส่งเสริมการเดินรถโดยสารประจำทางไทย-ลาว-เวียดนาม โดยให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อผลักดันและร่วมกันวางแผนการเดินรถในกรอบอาเซียน และการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว กำหนดให้จัดการประชุมร่วมกันภายในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น เร่งรัดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (ช่วงสะพานน้ำสัง-บ้านโนนสะหวัน-บ้านโคกเขาดอ และช่วงบ้านโนนสะหวัน-สานะคาม, โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงคำม่วน-จุดผ่านแดนนาเพ้า) ผลักดันการรวมเส้นทางหมายเลข 12 ให้เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ และรวมใน GMS CBTA ซึ่งจะทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการมากขึ้น, เร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานจากเมืองหลวงพระบาง-เมืองจอมเพชร และปรับแผนโครงการการปรับปรุงเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง เส้นทางบ่อแก้ว-ปากทา-ก้อนตื้น

ขณะเดียวกัน ในส่วนของการขนส่งทางน้ำนั้น กรมเจ้าท่าให้ความช่วยเหลือการร่างหลักสูตรลูกเรือ นายท้ายเรือ และความปลอดภัยในการเดินเรือ พร้อมทั้งการฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนสปป.ลาว, การขนส่งทางอากาศ การจัดทำความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้นหาอากาศยานประสบภัย ขณะนี้ร่างความตกลงฯ แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถลงนามความตกลงฯ ได้ภายในกรกฎาคม 2562 และการพัฒนาบุคลากร สปป.ลาว จะส่งหลักสูตรพร้อมลำดับความสำคัญของหลักสูตรให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อพิจารณาจัดทำแผนรวมให้ความช่วยเหลือต่อไป

คลิป

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement