เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทีมข่าว BUS&TRUCK ได้รับรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ที่มีการ แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ 2522 ในหลายมาตราโดยเฉพาะ การกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ 2522 เดิม โดยให้เพิ่มมาตรา 31/1 อนุญาตให้ผู้ขับรถแสดงใบขับขี่อัจฉริยะ หรือใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตนเองและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อก่อนตรวจ

โดยในวรรคสองมาตรา 31/1 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตนตามวรรคหนึ่งแล้ว”

โดยการแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก ดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพื่อรองรับการจัดทำใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือใบขับขี่อัจฉริยะ พร้อมชั้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมขนส่งทางบกและกองบังคับการตำรวจจราจร โดยหลังจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เรียกตรวจสอบใบขับขี่ ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องแสดงใบขับขี่จริง สามารถแสดงใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ QR Code ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดได้ 

อย่างไรก็ตาม แม้กรมการขนส่งทางบกจะจัดทำใบขับขี่อัจฉริยะที่สแกนผ่านระบบ QR Code ของขนส่งมาตั้งแต่ปลายปี 2561 แต่ก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังเรียกตรวจ และขอยึดใบขับขี่จริงอยู่ โดยอ้างว่า เป็นไปตามมาตรา 140 พ.ร.บ.จราจร ที่กำหนดให้สามารถตรวจยึดใบขับขี่จริงได้ ทำให้กรมการขนส่งทางบก ต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก เพื่อรองรับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน และเมื่อกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ ก็เป็นอันว่าหลังจากนี้ประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่อัจฉริยะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แล้ว

อ้างอิง www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562//A/067/T_0067.PDF

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบกยุคใหม่ เน้นคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ให้ประชาชน

https://www.busandtruckmedia.com/11287/

ขนส่งฯ เร่งคลอดใบขับขี่ดิจิทัล

https://www.busandtruckmedia.com/11053/

Advertisement