การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และพี่น้องประชาชน จัดกิจกรรม “ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Toterance” ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นร่วมกันอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00- 12.00 น. บริเวณชานชาลาที่ 4 และ 5 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” ประกาศเจตจํานงการ ต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Toterance” เพื่อแสดงออกถึงการบริหารงานที่สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมี คุณกุลิศ  สมบัติศิริ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการรถไฟ ผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต SRT Zero Toterance” ของการรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งนี้ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารงานที่สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร โดยได้มีการเปิดพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อให้พนักงานการรถไฟฯ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียกับการรถไฟฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกล่าวคําปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมถึงยังได้มีการจัดกิจกรรมระหว่างพนักงานรถไฟกับประชาชน เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ส่งเสริมแนวคิดการทํางานที่สุจริต มีคุณธรรม นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย

“การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต SRT Zero Tolerance  ถือได้ว่ามีความสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยได้บรรจุเรื่องนี้ให้อยู่ในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รวมถึงยังกำหนดให้เป็นวาระสำคัญอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่มุ่งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การแก้ปัญหาการทุจริตเกิดความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม”

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนยังได้เสริมสร้างคุณธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาและความเลวร้ายของการคอร์รัปชั่น เพื่อนำไปสู่การร่วมมือในการขจัดการปัญหาทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement