สรุปจากการระดมความคิดเรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตยศเส วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จัดการประชุมและอบรมผู้ประกอบการในโครงการ Standard Safety for Tourist Bus โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมในโครงการนำร่อง 30 บริษัท โดยการประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การประมิน และการทำ Work Shop ระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เข้ารวมประชุม ซึ่งสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ประกอบการ มีความเห็นว่า การมีมาตรฐานเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและมั่นใจในการใช้บริการจากลูกค้ามากขึ้น

2.ทำให้บริษัทมีชื่อเสียง

3.มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 

3.1.ด้านผู้ประกอบการ มี 4 ตัวชี้วัด คือ ระบบการบริหาร จัดการองค์กรของผู้ประกอบการ การจัดการแผนที่การเดินทาง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ

3.2.ด้านคุณภาพตัวรถ มี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เรื่องการควบคุมคุณภาพรถให้พร้อมปฏิบัติงาน มี 4 ตัวชี้วัด คือ มาตรฐานความปลอดภัย ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถ การควบคุมความเร็วในพื้นที่ และการตรวจเช็คอุปกรณ์ ความปลอดภัย สำหรับส่วนที่ 2 มี 2 ตัวชี้วัด คือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องโดยสาร อุปกรณ์ใช้สื่อสารและอุปกรณ์ความบันเทิง

3.3.ด้านพนักงานขับรถ มี 5 องค์ประกอบคือ การบริหารงานพนักงานขับรถ การคัดเลือกพนักงานขับรถ การฝึกอบรมความสามารถวิชาชีพพนักงานขับรถ ค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจพนักงานขับรถและ การจัดการอุบัติเหตุ การเรียนรู้จากการทำงานบกพร่อง

4.จากการระดมความคิดพบว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ส่วนที่จะมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการมากที่สุดคือ พนักงานขับรถ ควรมีการให้ความรู้ หรือการอบรมด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ เช่น ความรู้เรื่องการบริการและการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ ความรู้เรื่องกฎหมายการจราจรและกฎหมายอื่น ๆ ที่จำเป็น การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ การให้ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น หรือ KM (Knowledge Management) การมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแต่งกาย การมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเพื่อนร่วมวิชาชีพ และลูกค้า รวมถึงขั้นตอนการรับพนักงาน เช่น การตรวจประวัติอาชญากร ประสบการณ์ เป็นต้น

5.สำหรับประเด็นด้านคุณภาพตัวรถ จะให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพรถตามระยะการใช้งาน การตรวจสภาพรถก่อนการปฏิบัติงาน ความพร้อมและคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในรถ เนื่องจากรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีระเบียบของกรมการขนส่งเป็นตัวกำหนดอยู่แล้ว ดังนั้นมาตรฐานด้านนี้จึงต้องล้อไปกับมาตรฐานของกรมการขนส่ง

6.ด้านองค์กรหรือผู้ประกอบการ ควรมีการจัดระบบในองค์กร ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของผู้ประกอบการ การจัดสรรเวลาในการปฺฏิบัติงานของพนักงาน

7.ด้านอื่น ๆ เช่น ความเร็ว ต้นทุน และการเพิ่มบทลงโทษพนักงานขับรถที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

8.มาตรฐาน ควรเพิ่มด้านคุณธรรม จริยธรรมในการวัดหรือประเมินมาตรฐานฯ 

9.มาตรฐานการให้บริการด้านรถบริการ หลายครั้งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาพถนน ระบบการจราจร เส้นทาง เป็นต้น

10.ข้อเสนอแนะ ควรมีการร่วมจัดประชุมหรือระดมความคิดกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงทิศทาง รับทราบหรือการร่วมหาทางแก้ปัญหาด้วยกัน เช่น การจัดประชุมร่วมกับมัคคุเทศก์ หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ตราหรือเครื่องหมายมาตรฐานอาจมีการกำหนดอายุ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นตรวจมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 

ดังนั้น จากการประชุมระดมความคิดครั้งนี้ มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ดี แต่อาจเพิ่มตัวชี้วัดในบางประเด็น คือ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งระดับองค์กรหรือผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ 

2.ด้านพนักงานขับรถ ในส่วนการรับ อาจเพิ่มประเด็นเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติให้มากขึ้น การฝึกอบรมพนักงานโดยอาจกำหนดในตัวชี้วัดถึงจำนวนในการฝึกอบรมให้พนักงานว่าไม่น้อยกว่ากี่ครั้งต่อปี 

ทั้งนี้ การฝึกอบรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจเป็นผู้จัดหรือดำเนินการอบรมโดยร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ในบางเรื่อง เช่น ภาษา การให้บริการ กฎหมายหรือกฎจราจร เป็นต้น

3.ควรมีการระดมความคิดหรือประชุมร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวทางหรือความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement