จากกรณีที่ทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผานมา พร้อมกับมีมติว่าจะรวบรวมรายชื่อจากสมาชิกของสหพันธ์ฯ กว่า 50,000 รายชื่อที่คัดค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2562 ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในบางมาตราก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ โดยภายหลังการไปยื่นข้อเสนอและรายชื่อผู้ที่คัดค้าน พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น ล่าสุดทางทีมข่าว BUS & TRUCK ได้รับรายงานพร้อมคำชี้แจงจากสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ดังนี้

“เรียน สมาชิก

เรื่อง เร่งด่วน!! การคัดค้าน พรบ.จราจร รางวัลนำจับ

ด้วยในวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น ได้มีประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน

ทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้มีมติร่วมกันกับองค์กรสมาชิกทั้ง 10 สมาคม มีความเห็นว่ากฎหมาย จราจรทางบกฉบับนี้ ยังมีบางมาตราที่ก่อให้ก่ออุปสรรคต่อผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง และประชาชนทั่วไป เช่น

  1. ค่าปรับล่าช้า 5 เท่า
  2. กฎหมายฉบับนี้ควรมีการพิจารณาโทษผ่านศาลจราจร ไม่ใช่ตำรวจ
  3. ควรให้ยกเลิกรางวัลส่วนแบ่งนำจับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ให้ค่าปรับเข้าสู่รัฐ 100%

4.กฎหมายฉบับนี้มิได้มีการทำประชาวิจารณ์ผ่านผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เช่น สมาคมขนส่งทั้ง10สมาคม ไม่เคยได้รับรู้มาก่อน และกฎหมายที่ออกมาก็มีข้อประเด็นที่มีปัญหาในทางปฏิบัติมากมายและสร้างภาระในด้านต้นทุน โลจิสติกส์ของไทยที่จำเป็นต้องแข่งขันสู้กับต่างชาติ

สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และองค์กรสมาชิกทั้ง 10 สมาคม พร้อมด้วยทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และพี่น้องผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมลงชื่อ เพื่อคัดค้านพระราชบัญญัติจราจร(ฉบับที่12)พ.ศ.2562 เพื่อยื่นต่อนายกรัฐมนตรี

ให้มีการพิจารณาพระราชบัญญัตินี้ใหม่

เอกสารตามที่แนบให้ค่ะ

แล้วส่งเอกสารมาที่ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี 215 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคม 094-4457872 (ดาว)

ส่งเอกสารภายในวันที่ 11 มิ.ย.62

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ปิยดา  รุขาชิ”

 

 

Advertisement