ภายหลังจากการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว แล้วเสร็จ จะเห็นว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศไทยแก่ประเทศเพื่อนบ้านในด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงจากจังหวัดน่าน ประเทศไทย ไปสู่เมืองหลวงพระบาง (ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน – เมืองเงิน – เมืองหงสา-บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)

ทั้งนี้ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีระยะทางสั้นที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ถนนดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงจากหลวงพระบางต่อไปยังประเทศจีน โดยผ่านถนนหมายเลข 3 และต่อไปยังประเทศเวียดนาม โดยถนนหมายเลข 4 ได้ ดังนั้น การพัฒนาเมืองคู่แฝดจังหวัดน่าน-หลวงพระบาง จึงถือเป็นการดำเนินการที่จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเดินทางติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว มีการกระจายรายได้ท้องถิ่นในพื้นที่เชื่อมโยง รวมถึงส่งเสริมภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

 

ระหว่างทางจากไทย มุ่งหน้าไปหลวงพระบาง

เริ่มเข้าสู่เขต สปป.ลาว จะพบกับวิวอันสวยงามจากสองข้างทาง

ขณะเดียวกัน ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย ซึ่งงานก่อสร้างถนนโครงการหงสาฯ อยู่ในพื้นที่การปกครองของ 2 แขวงด้วยกัน คือ แขวงไชยะบุรี และแขวงหลวงพระบาง โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี และสิ้นสุดโครงการที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ระยะทางรวม 114 กิโลเมตร ในวงเงิน 1,977 ล้านบาท

ประกอบกับ เส้นทางสายนี้จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ที่เชื่อมต่อไปยังหลวงพระบาง โดยสามารถเดินทางด้วยระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง จากเดิมที่ใช้เวลามากกว่า 5-6 ชั่วโมง

บริเวณนี้คือจุดเริ่มต้นของถนนเส้นนี้
เริ่มมีรถขนส่งขนาดใหญ่วิ่งแล้ว

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่านอกจากเส้นทางสายนี้จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ยังจะช่วยทำให้ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม ขนส่งหรือโลจิสติกส์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันเมืองหลวงพระบางมีการนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากฝั่งไทยเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรในพื้นที่จากทั้ง 2 ประเทศจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน และคาดว่าจะก่อให้เกิดธุรกิจและการสร้างงานต่างๆ เช่น ธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์, พนักงานขับรถภาคขนส่งหรือโลจิสติกส์, พนักงานขับรถนำเที่ยว, สถานีบริการน้ำมันและจุดจอดพักรถ และร้านค้าหรือร้านขายของฝาก เป็นต้น

 รถจาก สปป.ลาว มุ่งหน้าไปยังฝั่งไทย

 

ใกล้จุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
 บริเวณท่าเรือที่ใช้สำหรับข้ามไปยังเมืองหลวงพระบาง
เรือขนานยนต์ที่ต้องใช้สำหรับข้ามไปหลวงพระบาง

อนึ่ง ผู้ผลักดันโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว จนสำเร็จลุล่วง คือ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) หรือเรียกสั้นๆNEDAหน่วยงานนี้สังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง มีพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 1.เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน และ 2.บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงาน ภายในและต่างประเทศในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement