NEDA จัดพิธีส่งมอบ โครงการประปาภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ในระหว่างการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว NEDA ได้ร่วมมือกับ บริษัท ลาว เวิลด์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยระบบประปาภูเขา ในวงเงินกว่า 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนลาวที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางในพื้นที่ ให้ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาว สปป.ลาว ในการบริหารจัดการระบบประปาภูเขา เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอและทั่วถึง ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีกับมิตรประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อม NEDA ได้จัดหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผุดขึ้นบนภูห้วยไค้ ซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านและเป็นบริเวณพื้นที่ป่าดงหนาทึบของชุมชน น้ำผุดออกจากฐานหินทราย และมีน้ำไหลออกมาปริมาณมาก NEDA ได้ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำบนภูเขา (บ่อพักน้ำคอนกรีต) และต่อท่อลำเลียงน้ำจากต้นน้ำ ผ่านระบบส่งน้ำไปยังหมู่บ้าน และกระจายไปยังบริเวณครัวเรือน

โดยลักษณะของงานก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2 เมตร ความจุ 50,000 ลิตร และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำท่อยางดำ 63 มิลลิเมตร ความยาว 2,800 เมตร และจุดจ่ายน้ำ จำนวน 9 แห่ง ทั้งนี้ ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวลาวสูง อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงยอดเขาในเขตภาคเหนือของ สปป.ลาว จำนวน 70 ครัวเรือน 238 คน จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากน้ำในระบบประปาภูเขา เพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ NEDA มีความคาดหวังว่า โครงการนี้จะประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชน ซึ่งชุมชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันสอดส่องดูแลปกป้อง รวมถึงไม่ตัดไม้ทำลายป่าบริเวณแหล่งน้ำ ตลอดจนบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ และมีการควบคุมการหมุนเวียนการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ จากความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ที่ผ่านมา NEDA จึงได้จัดให้มีการแถลงข่าวร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน สปป.ลาว เกี่ยวกับ “เส้นทางเชื่อมโยงเมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-ลาว

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ประกอบด้วย1.ท่านคำขัน จันทะวีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบาง ประธานในพิธีฝ่าย สปป.ลาว ประเด็น : ผลจากการพัฒนาเส้นทางเมืองหงสา-เมืองจอมเพชร ต่อแขวงหลวงพระบาง  2.คุณพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ประธานในพิธีฝ่ายไทย ประเด็น : โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว 3.ท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ประเด็น : การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทย-สปป.ลาว และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผ่านเส้นทางโครงการ 4.ท่านบุญเที่ยง สุลิวัน ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรม และประธานสมาคมท่องเที่ยวหลวงพระบาง ประเด็น : โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบางและการรับมือของภาคธุรกิจ

ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่จะสามารถต่อยอดความสำเร็จจากโครงการนี้ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมาก คือการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากเส้นทางหงสา-เชียงแมน รวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจคู่ขนานการท่องเที่ยวที่นักลงทุนไทยสามารถเข้ามาร่วมทุน กฎหมายการลงทุน และโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของแขวงหลวงพระบางต่อไป

อนึ่ง ผู้ผลักดันโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว จนสำเร็จลุล่วง คือ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) หรือเรียกสั้นๆNEDA

โดยหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มีพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 1.เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน และ 2.บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงาน ภายในและต่างประเทศในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement