สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ขานรับนโยบายกระทรวงพลังงาน ผ่าน “โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า” เพื่อพัฒนาทักษะการประหยัดพลังงานในการขับขี่รถบรรทุกขนส่ง สร้างโชเฟอร์คุณภาพแล้วกว่า 5,000 ราย ลดน้ำมันกว่า 12 ล้านลิตร/ปี หรือคิดเป็นมูลค่า 370 ล้านบาท

คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและมอบวุฒิบัตร “โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า” และมีความยินดีที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้

ทั้งนี้ ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในภาคการขนส่ง โดยเฉพาะพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่ โดยมอบหมายให้สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางถนนทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อันนำมาซึ่งการจัดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการนี้ในที่สุด

“ในฐานะนายกสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย กระผมต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการด้วยดี และขอขอบคุณกรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานเครือข่ายทุกท่านที่ได้ร่วมขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการในแต่ละพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณสมาชิก สมาคมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ผลักดันจนโครงการสเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งการมอบวุฒิบัตรแก่ตัวแทนผู้ขับขี่ที่ผ่านการฝึกอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังถือเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในธุรกิจขนส่งในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย” คุณอภิชาติกล่าว

ด้านคุณธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบหมายให้สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่ง เครื่องมือถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะการประหยัดพลังงานสำหรับการขับขี่รถบรรทุกขนส่ง 2.พัฒนาและติดตามประเมินผลผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งให้มีความรู้และทักษะในภาคปฏิบัติเพื่อการขับขี่รถบรรทุกขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และ 3.สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกในภาคการขนส่งสินค้าให้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัย

สำหรับการดำเนินงานในโครงการนี้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2.การฝึกอบรมวิทยากรในโครงการ 3.การฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และ 4.การติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม ทั้งนี้ ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ได้มีการศึกษาข้อมูลและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถบรรทุกในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำร่างหลักสูตรโดยมีแนวคิดให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก และหลักสูตรการขับขี่รถขนส่งเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ

โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน คือ กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองหลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและอภิปรายหลักสูตรฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกร่วมกันจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถบรรทุก และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

ส่วนหลักสูตรการอบรม แบ่งออกเป็น 1.เนื้อหาทางทฤษฎี 4 ชั่วโมง และ 2.การฝึกปฏิบัติจริง 8 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเรื่องพลังงาน, การตรวจเช็คสภาพรถและบำรุงรักษาเบื้องต้น การวางแผนเส้นทาง, เทคนิคการขับขี่อย่างประหยัดพลังงานและปลอดภัย

ด้านผลการฝึกอบรมวิทยากรและผู้ขับขี่รถบรรทุก มีดังนี้  1.การฝึกอบรมวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 86 ราย จาก 12 หน่วยงานและการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 107 รุ่น รวมทั้งสิ้น 5,017 ราย นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกอบรม ทั้ง 5,017 ราย และการสุ่มประเมินผลเชิงลึกโดยการติดตั้งอุปกรณ์ GPS เพื่อเก็บบันทึกปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังการฝึกอบรม อีก 503 ราย พบว่าหลังการฝึกอบรม สามารถลดการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยร้อยละ 15-25 โดยเมื่อประเมินในภาพรวมของโครงการ จะสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ 12.37 ล้านลิตรต่อปี หรือ 11 ktoe คิดเป็นมูลค่า 370 ล้านบาท

“การดำเนินโครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างเป็นรูปธรรม และจะมีการเผยแพร่ขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ผมในนามของคณะทำงานโครงการ และตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง ขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อประเทศตลอดจนอุตสาหกรรมการขนส่งทุกภาคส่วน จนนำมาซึ่งการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน และพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าในครั้งนี้” คุณธิติพงศ์กล่าว

 

ภาพบรรรยากาศและพิธีการมอบวุฒิบัตร

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement