สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดพิธีมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2559 (Best Surveyor Awards 2016) ให้กับพนักงานสำรวจอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย

คุณอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันภัยรถยนต์ โดยเฉพาะพนักงานด้านการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัย และพนักงานของบริษัทสำรวจภัย จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่องจำนวนหลายรุ่นแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันภัยให้เป็นมืออาชีพด้านการบริการ ด้านการจัดการสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัย จึงได้จัดทำโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น หรือ Best Surveyor Awards (BSA) ขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัย

ด้าน คุณไพบูลย์ จิรายุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ กล่าวถึงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2559 ว่า สมาคมฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ พนักงานเคลมหรือพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญจึงต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในงานบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความประทับใจให้กับลูกค้าหรือประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป

โดยโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น มีพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัย และบริษัทสำรวจภัย สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 95 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คปภ. สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบความเสียหาย สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการพัฒนาบุคลิกภาพ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้สำรวจอุบัติเหตุดีเด่น โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

การมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2559 หรือ Best Surveyor Awards 2016 ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับรางวัล เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการสำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ และรักษาคุณภาพการให้บริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบอาชีพผู้สำรวจภัย ให้มีการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการที่ดี เป็นที่เชื่อมั่น และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นายยุรนันท์ ดุษณีย์ บมจ.วิริยะประกันภัย

(ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ขวัญมี บมจ.วิริยะประกันภัย

(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายอนุชัย ฉิมชูทอง บมจ.วิริยะประกันภัย

(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายสัมฤทธิ์ ทองสกุล บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท)

รางวัลชมเชย (8 รางวัล) 1. นายสรายุทธ ฝอยทอง บมจ.วิริยะประกันภัย

2. นายอดินันท์ หนูแก้ว บมจ.วิริยะประกันภัย

3. นางสาวอาภาพรรณ ใจอารี บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

4. นายรังสรรค์ ศรีทอง บมจ.กรุงเทพประกันภัย

5. นายอธิวัฒน์ เทพสุธรรม บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

6. นายธนภณ เมฆพิจิตร์ บมจ.นำสินประกันภัย

7. นายชวลิต แซ่ห่าน บมจ.นำสินประกันภัย

8. นายธนัฐฐ์กร ภัทรพงศ์ภัสสร บมจ.นำสินประกันภัย

(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ)

Advertisement