“หอการค้าไทย” ยอมรับกระบวนการด้านโลจิสติกส์ต้องมีต้นทุนที่แข่งขันได้ หากหวังพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ แนะผู้ประกอบการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงในโหมดโลจิสติกส์ 4.0

คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและกระบวนการด้านโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยระบบเศรษฐกิจที่มีศักยภาพนั้น จะต้องมีตันทุนที่แข่งขันได้

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายงานต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ พบว่า ในปี 2559 (เป็นการศึกษาย้อนหลัง 1 ปี) ตันทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.9 ของ GDP โดยต้นทุนการเก็บรักษาสินด้คงคลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของต้นทุนโลจิสติกส์ มีสัดส่วนร้อยละ 5.1 ของ GDP ซึ่งมีแนวโน้มลดลง จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการปริมาณการถือครองสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำ แต่องค์ประกอบตันทุนโลจิสติกส์อื่นที่เหลือ ประกอบด้วย ตันทุนค่าขนส่งสินค้า และ ตันทุนการบริหารจัดการ ต่อ GDP มีสัดส่วนคงที่ เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงเลือกใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งมีตันทุนค่าขนส่งต่อหน่วยที่ยังสูง

แม้ว่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็มีอัตราลดลงเพียงร้อยละ 01 ต่อปี เท่านั้น และ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนตันทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของต่างประทศ เช่น สหรัฐอมริกา ซึ่งมีตันทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังอยู่ที่ร้อยละ 22 ต่อ GDP ดังนั้น จะเห็นว่า ประเทศไทยยังมีตันทุนที่สูงกว่าอยู่พอสมควร

นอกจากนี้ ปัจจัยที่ทำให้บริบทกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เปลี่ยนแปลงไป คือ การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ ยุค 4.0 ซึ่งจะเห็นว่ามีการนำ Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ทั้งเรื่องของการตลาด การบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้า เพื่อให้สามารถส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคปลายทางได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รองรับ Trend ความต้องการของผู้บริโภคที่คำนึงถึงคุณภาพสินค้าและความรวดเร็วของการขนส่งเป็นสำคัญ

รวมทั้งมีการใช้ Platform Digital เพื่อขยายฐานการตลาดและค่าขนส่ง รองรับการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ดังนั้น การปรับตัวของผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้อยู่รอดได้ในปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นปัจจัยที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

จากประเด็นดังกล่าว หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการ “เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ การขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตในตลาดโลกอย่างยั่งยืน”

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement