คมนาคม ระดมสมองคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งตู้สินค้า ประเภท 40 ฟุต (High Cube) และการขออนุญาตใช้รถเฉพาะกิจขนาดใหญ่ (Oversize Vehicle) ซึ่งมีลักษณะนอกเหนือจากประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน กำหนดส่งงานภายในเดือน ก.ย. 62

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งตู้สินค้า ประเภท 40 ฟุต (High Cube) และการขออนุญาตใช้รถเฉพาะกิจขนาดใหญ่ (Oversize Vehicle) ซึ่งมีลักษณะนอกเหนือจากประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุม

จากข้อมูลสถิติการบรรทุกตู้สินค้าฯ จาก กทท. และสหพันธ์การขนส่งฯ มีสถิติจำนวนตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 จำนวน 1,062,242 ตู้ แบ่งเป็นตู้สินค้าฯ จำนวน 374,273 ตู้ หรือ 35.23% ของจำนวนตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ ทั้งหมด รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตู้สินค้าฯ อาทิ กฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดความสูงของรถบรรทุก นอกจากนี้ได้รับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถเฉพาะกิจฯ การพิจารณาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการขนส่งตู้สินค้าฯ และการขออนุญาตใช้รถเฉพาะกิจฯ

โดยสหพันธ์การขนส่งฯ เสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความสูงการบรรทุกตู้สินค้าฯ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในการใช้ขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเบา เพราะมีความจุมากกว่าประเภท 40 ฟุต ขนาดปกติ หากภาครัฐผลักดันให้การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ประเภทดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย จะช่วยสนับสนุนการค้า การลงทุน และส่งผลต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยขอให้แก้ไขความสูงของรถบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของจาก 4.2 เมตร เป็น 4.6 เมตร ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ส่วนการขออนุญาตขนส่งสินค้าและวัสดุของรถเฉพาะกิจฯ ประสบปัญหา เช่น ขออนุญาตเพื่อใช้งานมีระยะเวลาค่อนข้างนาน และติดขัดข้อกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของรถ เป็นต้น

ในการนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อมูลสถิติการขนส่งตู้สินค้าประเภทดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีรถบรรทุกตู้สินค้าฯ ที่ผ่านเส้นทางหลวง ทางหลวงชนบท ปริมาณเท่าไร รวมถึงเปรียบเทียบสถิติในแต่ละปี เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงตามที่สหพันธ์ขนส่งฯ ร้องขอและป้องกันผลกระทบด้านต่าง ๆ กรณีที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบบรรทุกตู้สินค้าฯ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต สั่งการให้ ทล. ทช. รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกว่ามีรถประเภทดังกล่าวหรือไม่ และขอให้ทางสหพันธ์ขนส่งฯ ดูแลควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของสมาชิกสหพันธ์ฯ

นอกจากนี้ ให้คณะทำงานฯ รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รูปแบบที่ภาครัฐสามารถตรวจสอบน้ำหนักของรถดังกล่าว ความเร็วในการขับรถที่เหมาะสม เส้นทางที่สามารถวิ่งรถได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพเส้นทาง การพัฒนาบุคลากรผู้ขับรถ และการออกใบอนุญาตขับขี่เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ขับรถประเภทดังกล่าว โดยต้องคำนึงความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายในเดือน กันยายน 2562

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement