รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการท่าเรือแห่งประเทศไทย สั่งเร่งโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยให้เป็น Smart Community บนพื้นที่ 58 ไร่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบท่าเรือกรุงเทพ ด้วยงบกว่า 8 พันล้านบาท พร้อมส่งนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร ยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมาตรฐานสากล

คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ กทท. โดยในโอกาสนี้ได้สั่งการให้ กทท. เร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยให้เป็น Smart Community ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ ทกท. โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ พัฒนาเป็นอาคารที่พักอาศัย จำนวน 4 อาคาร สูง 25 ชั้น จำนวน 1,536 ยูนิต/อาคาร รวม 6,144 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 8,417 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระยะดำเนินการสำรวจจำนวนประชากร พร้อมทั้งได้กำชับว่าขั้นตอนใดที่สามารถดำเนินการควบคู่กันได้ให้เร่งดำเนินการ โดยจะต้องเริ่มงานก่อสร้างภายในปี 2563 นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายดำเนินการให้ ผู้บริหารของกทท. โดยแบ่งเป็นนโยบายการบริหารงาน และนโยบายการดำเนินการ ดังนี้

 1.นโยบายการบริหารงาน

-การปฏิบัติการท่าเรือ (Port Operations Strategy) ยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริการ พัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเร่งรัดการศึกษาทบทวนและแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ

-การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Strategy) พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นส่วนสนับสนุนการเติบโตขององค์กร เพิ่มผลตอบแทนและรายได้จากสินทรัพย์ต่างๆ ของ กทท. ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ และจัดทำแผนแม่บทการใช้พื้นที่ของ กทท. ในเชิงพาณิชย์

-การพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business Development and Marketing Management Strategy) ขยายขอบเขตการบริการสำหรับลูกค้ากลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ ขยายธุรกิจหลักให้ครอบคลุมบริการท่าเรือและไปสู่บริการต่อเนื่องใหม่อย่างครบวงจร สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (ในและต่างประเทศ) และมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก

-การบริหารทางการเงิน (Finance/Accounting Management Strategy) การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องและรองรับภารกิจ กลยุทธ์ และแผนขององค์กร

-การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management Strategy) ปรับปรุงระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรให้รองรับกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง นำระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ : HRIS สร้างกระบวนสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ปลูกฝังและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปตามค่านิยมของ กทท. สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

-การพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ พัฒนาระบบเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลและการบริหารบูรณาการ โดยใช้สถาปัตยกรรม (Service – Oriented Architecture : SOA) พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ พัฒนา Platform เพื่อให้ กทท. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล

-การขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง บริหารให้ กทท. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง หรือ “High Performing PAT” โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

2.นโยบายการดำเนินการ

-พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เก่ง ดี มีความสุข และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

-ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล

-พัฒนาและขยายธุรกิจหลักและเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

-ส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุกและการหาพันธมิตรเป็นการเพิ่มธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ

-พัฒนาและบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

-บริหารจัดการทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเทียบเคียงในทางธุรกิจ

-สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีเพื่อให้เกิดความนิยมและยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/