คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมการจัดระเบียบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคุณณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คุณตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ พบปัญหาการให้บริการและมีข้อห่วงใยหลายด้าน จึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  1. แผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน ภายในปี 2562 โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

– ให้กรมเจ้าท่า (จท.) จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือทุกท่าเรือ ไม่น้อยกว่าท่าเรือละ 1 คน จำนวน 28 ท่าเรือ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการขึ้น – ลงเรือของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยกำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงาน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 05.30 – 13.30 น. และ 12.30 – 20.30 น. (ตั้งแต่เรือลำแรกที่ให้บริการจนถึงเรือลำสุดท้าย) สำหรับในชั่วโมงเร่งด่วนให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือละ 2 – 3 คน ได้แก่ ช่วงเช้า ที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง และท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ ช่วงเย็น ที่ท่าเรือประตูน้ำ และท่าเรืออโศก

– ให้ผู้ประกอบการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ระบุตำแหน่งเรือโดยสาร เพิ่มจำนวนเรือ จาก 55 ลำ เป็น 60 ลำ โดยให้ จท. ดำเนินการวางระบบ ติดตั้งจอแสดงผล (TV) Smart Information บริเวณท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำนวน 28 ท่าเรือ ดำเนินการวางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ FREE WIFI ให้บริการประชาชน ปรับปรุงท่าเทียบเรือให้มีที่กั้นโดยรอบท่าเรือยกเว้นส่วนที่เรือเข้าเทียบท่า และติดตั้งเสากั้นเส้นทางจัดระเบียบผู้โดยสารบริเวณท่าเรือ

  1. แผนการดำเนินงานระยะสั้น ภายในปี 2563

จท. ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน โดยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยโครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบ เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามแผนเดิมจะนำมาให้บริการได้ประมาณเดือนมีนาคม 2563 มอบให้ จท. เร่งรัดให้สามารถนำมาให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2563

นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือไปสู่ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ โดยให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดระเบียบการเดินเรือในคลองแสนแสบ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทราบทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการในระยะแรกของการจัดระเบียบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ อาจมีความล่าช้าในการขึ้น – ลงเรือ เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออำนวยความสะดวกการขึ้นลง – เรือ ให้มีความเหมาะสมกับเรือแต่ละลำ เพื่อลดความแออัดและการยืนรอบนท่า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ

สำหรับคลองแสนแสบในช่วงที่เป็นเส้นทางให้บริการเดินเรือ มีความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร ระยะทาง 18 กิโลเมตร (ตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ) ร่องน้ำทางเรือเดินความลึกน้ำ    โดยเฉลี่ยจากระดับน้ำลงต่ำสุดประมาณ 2.50 เมตร ขอบร่องความลึกน้ำโดยเฉลี่ยจากระดับน้ำลงต่ำสุดประมาณ 1.50 เมตร เส้นทางการให้บริการเดินเรือ แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่

  1. เส้นทางสายใน ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำ ถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 15 นาที มีเรือให้บริการ จำนวน 15 ลำ
  2. เส้นทางสายนอก ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำ ถึงท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที มีเรือให้บริการ จำนวน 40 ลำ

ท่าเรือในคลองแสนแสบ ตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ มีจำนวนทั้งสิ้น 28 ท่าเรือ ในแต่ละวันมีเรือให้บริการทั้งหมด 55 ลำ จากสถิติมีเรือที่ให้บริการผู้โดยสารประมาณ 350 เที่ยวต่อวัน ในวันจันทร์ – วันศุกร์ มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 60,000 คนต่อวัน และในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 35,000 – 40,000 คนต่อวัน

โดย..น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com

Advertisement