ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบ TOD ภาคตะวันออก

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 8 (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คมนาคมร่วมสร้างเมือง ท้องถิ่นร่วมสร้างสุข” โดยมี ผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมงานสัมมนาฯ ทั้งนี้ สนข. จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายและนำมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาของโลกได้เปลี่ยนรูปแบบการคมนาคมขนส่งโดยส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งทางรางจะมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งแม้จะมีต้นทุนการลงทุนสูง แต่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดปัญหามลพิษทางอากาศ ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการขนส่งได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่การขนส่งทางรางที่มีต้นทุนต่ำ สนับสนุนการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับกระทรวงคมนาคม ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558 – 2565) ที่มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในอนาคตหากมีการพัฒนาโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศแล้ว จะทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ซึ่งไม่เพียงเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เท่านั้น ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่นที่สามารถเดินทางจากสถานีหนึ่งไปยังสถานีหนึ่งได้อย่างคล่องตัว สร้างความสุขในเมืองของตนเองได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

สำหรับเมืองพัทยา จ. ชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเมืองต้นแบบ TOD เนื่องจาก เป็นศูนย์รวมที่ตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศและมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกัน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งในอนาคตสามารถเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบัง มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ มีความพร้อมทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา และเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ช่วยกระจายความเจริญและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ จ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Transit – Oriented Development: TOD) ให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารให้เกิดพื้นฐานความเข้าใจตรงกัน รับฟังข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่เมืองต้นแบบ การสัมมนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยดำเนินการในพื้นที่เมืองต้นแบบแห่งที่ 3 จากจำนวนเมืองต้นแบบทั้งหมด 3 แห่ง (อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับการกำหนดกรอบพื้นที่เพื่อการจัดทำผังเมืองเฉพาะ (Specific Plan) โดยพิจารณาพื้นที่ในรัศมี 1- 3 กม. รอบสถานีรถไฟพัทยา และกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการออกแบบพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD จ.ชลบุรี จากนั้นจะต่อยอดการทำงานในลักษณะเครือข่าย ร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบ โดยมุ่งเน้นการรับฟังข้อมูล ความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้การกำหนดแนวคิดและแนวทางการพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูล หรือดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtod.com

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement