ปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service) ต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการเป็นอย่างมาก รวมถึงการกำหนดขอบเขตของการให้บริการแบบครบวงจรที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเองได้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งหวังตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายแล้ว แต่ยังทำการส่งมอบให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด บนความพยายามของธุรกิจที่มีระบบการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชั่นต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยมองการสร้างผลกำไรเป็นผลพลอยได้

อย่างไรก็ดี การก้าวเข้าสู่ยุคโลจิติกส์ 4.0 และ Thailand 4.0 ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ธุรกิจบริการงานด้านโลจิสติกส์จะต้องสร้างเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมงานทางด้านโลจิสติกส์ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การขนส่ง การลำเลียง ระบบคลังสินค้า สินค้าคงคลัง การจัดเก็บและการขนย้าย ตัวแทนออกของ พิธีการทางศุลกากร การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนครอบคลุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการการเก็บสินค้า การบริการให้กับธุรกิจการค้า การผลิต การส่งออก และการบริการทุกประเภท เป็นต้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV และในระดับสากลที่สอดคล้องกับกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศด้วย

ดังนั้น ธุรกิจการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเติบไปพร้อม ๆ กันได้ แต่เนื่องจากธุรกิจการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดการพัฒนาศักยภาพในการจัดการโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน ขาดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุกรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน ประกอบกับขาดการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนำไปใช้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติได้

Advertisement