นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลคนขับรถปลอดภัย ตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ตอกย้ำมอบความสะดวกปลอดภัยทุกเส้นทางของนครชัยแอร์ ตรวจเข้มคนขับรถทั้งก่อนและหลังให้บริการ พร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมการขับด้วย GPS แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 52 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการให้บริการขับรถอย่างปลอดภัย โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัลจำนวน 382คน ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 206 คน, ขับรถดี 67 คน, รางวัลชมเชย 22 คน รางวัลเสริมกำลังใจ 87 คน และมีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 12,075,000 บาท ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก เมื่อเร็วๆ นี้

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่นครชัยแอร์ได้จัดโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ด้วยการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สู่เป้าหมายการให้บริการที่ปลอดภัย และเป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการเดินรถ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารประจำทางให้เกิดความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา เป็นธรรมและมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสนองนโยบายของทางราชการ

สำหรับการพิจารณามอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ซึ่งในครั้งที่ 52 นี้ เป็นการประเมินผลในรอบวันที่ 1มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 มีพนักงานขับรถบริษัทนครชัยแอร์ผ่านการประเมินและเข้ารับรางวัล จำนวน 382 คน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการขับรถ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติการทำงาน ความประพฤติด้านการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเงินรางวัลแยกตามประเภท ได้แก่ พนักงานขับรถดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 206คน, รางวัลพนักงานขับรถดี ได้รับเงินรางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 67 คน , รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 22คน, รางวัลเสริมกำลังใจ ได้รับเงินรางวัลละ 35,000 บาท, 30,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000บาท จำนวน 87 คน นอกจากนั้นพนักงานที่ได้รับรางวัลขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย โดยตั้งหน่วยตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ และคนขับตั้งแต่ต้นทางจุดออกให้บริการ พร้อมติดตามประเมินผลหลังการขับทุกครั้ง นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางมีการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ผ่าน GPS แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชั่วโมง

โดยโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ของนครชัยแอร์ เรามุ่งหวังให้พนักงานขับรถมีโอกาสเข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนภาคภูมิใจที่ได้ร่วมใจกันรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดไป” คุณเครือวัลย์กล่าว

โดย..น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement