กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ตรวจเข้มข้นการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระบุเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจสอบทั้งสิ้น 14,984 ราย พบกระทำความผิดรวม 547 ราย เตือนผู้ประกอบการและพนักงานขับรถปรับปรุงการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน เน้นสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม

คุณจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและมีมาตรการลงโทษเด็ดขาดทุกกรณีความผิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลการการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 14,984 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 547 ราย ดังนี้

ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 8,012 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 345 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 139 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 51 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 25 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน 21 ราย เป็นต้น

ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 5,240 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 87 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง จำนวน 20 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 17 ราย รถออกนอกเส้นทาง จำนวน 13 ราย อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 7 ราย เป็นต้น

สำหรับการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,732 ราย แบ่งเป็น การตรวจสอบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 120 ราย พบการกระทำความผิดรวม 3 ราย ได้แก่ ใช้รถไม่ชำระภาษี จำนวน 2 ราย และไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ราย ส่วนการตรวจสอบการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารอย่างผิดกฎหมาย จำนวน 1,612 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 112 ราย ในจำนวนนี้เป็นการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 104 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 23/1 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และสำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทุกราย พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับ ดูแล การให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนสูงสุด มีมาตรการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการเป็นประจำ เพื่อควบคุมกำกับดูแลการให้บริการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ เช่น เข้มงวดและลงโทษขั้นสูงสุดกับพนักงานขับรถที่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หรือไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร โดยกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ประชาชนสามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย..น้าเช

Advertisement