นายกสมาคมอู่กลางประกันภัย ร่วมสนับสนุนงาน BUS & TRUCK ’19 พร้อมนำความรู้ไปส่งต่อและให้คำปรึกษาภายในงานอย่างเต็มที่ เผยมุมมองภาพรวมธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ยังไม่เติบโตในช่วง 1-2 ปี จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว แนะวิธีปรับตัวทำงานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยสุดเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน

คุณศุภกร ลีภัทรวรกุล นายกสมาคมอู่กลางประกันภัย เปิดเผยว่า ในปลายปี 2562 นี้ สมาคมฯ และพันธมิตรพร้อมที่จะเข้าร่วมในงาน BUS & TRUCK ’19 อย่างแน่นอน โดยครั้งนี้ทางสมาคมฯ จะนำความรู้เรื่องการนำรถเข้าไปซ่อมที่อู่กลางเมื่อเกิดอุบัตติเหตุ หรือได้รับความเสียหายจากกรณีต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษากับผู้เข้าชมงานในเรื่องสิทธิประโยชน์จากประกันภัยเมื่อต้องนำรถเข้าไปซ่อมที่อู่อีกด้วย

 “งาน BUS & TRUCK ที่ได้จัดขึ้นในทุกปีอย่างต่อเนื่อง เรามองว่า นับเป็นงานที่ให้ความรู้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะมีการจัดแสดงรถเพื่อการพาณิชย์จากหลายค่ายแล้ว ยังมีการออกบูธของหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น เช่นเดียวกับสมาคมอู่กลางประกันภัยที่ในปีนี้จะร่วมกับสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยเพื่อไปให้ความรู้ อีกทั้งให้คำปรึกษากับผู้เข้าชมงานที่ต้องการทราบเรื่องต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น สิทธิประโยชน์ภายหลังจากที่ซื้อประกันแล้วเกิดอุบัตเหตุจนต้องนำรถเข้าอู่, สิทธิ์ในการรับค่าชดเชยเมื่อต้องขาดรายได้ในระหว่างที่นำรถเข้าอู่ซ่อม และสิทธิต่างๆ ที่ผู้บริโภคหรือผู้เอาประกันควรต้องรู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรผู้ประกอบการในแวดวงอู่ยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องมาร่วมออกบูธ ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนี้จะได้พบปะเพื่อเจรจาทางธุรกิจและสานสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิด ดังนั้น จึงถือว่างานนี้ผู้ใช้รถเพื่อการพาณิชย์และประชาชนผู้ใช้รถทั่วไปไม่ควรพลาด เพราะประสบการณ์และความรู้ที่จะได้รับจากงานใหญ่แบบนี้มีเพียงปีละครั้งเท่านั้น”       

คุณศุภกร กล่าวถึงแนวทางรักษามาตรฐานการให้บริการของสมาคมอู่กลางประกันภัย ว่า ที่ผ่านมามีการให้ความรู้กับสมาชิกเพื่อนำไปพัฒนารูปแบบของการให้บริการ ทั้งด้านทักษะ การบริหารจัดการ มาแล้วอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการสุ่มตรวจอู่ที่เป็นสมาชิก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยอู่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการกำกับดูแล ของสมาคมฯ อย่างเข้มงวด ซึ่งในปัจจุบันมีอู่ที่เป็นสมาชิกมากกว่า 400 อู่ ทั่วประเทศ

ด้านภาพรวมธุรกิจของอู่ซ่อมรถยนต์ในปัจจุบัน ตนมองว่าจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวดังนั้น ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์จะยังคงไม่เติบโตมากนักในช่วง 1-2 ปีนี้ เพราะมีปัจจัยจากการธุรกิจประกันภัยที่แข่งขันกันสูงขึ้น จึงต้องส่งผลไปยังให้อู่ลดค่าซ่อมที่มีราคาต่ำลงไปด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันกันได้ ท้ายที่สุดต้องแบกรับภาระไปเรื่อยๆ ส่วนแนวทางแก้ไข ผู้ประกอบการอาจต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ โดยทำงานให้มีความรอบคอบ และให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น

สำหรับสิ่งที่อยากจะฝากถึงภาครัฐนั้น อยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและให้ความสำคัญกับวิชาชีพช่างมากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันช่างไทยมีฝีมือแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหากได้รับการผลักดันให้เป็นแรงงานฝีมือก็จะ ก็จะสามารถแข่งขันกับต่างชาติและจะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างมาก

คุณศุภกร กล่าวปิดท้ายว่า กรณีเกิดความเสียหายขึ้นแก่รถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือเกิดความเสียหายแก่รถยนต์คู่กรณี หากความเสียหายนั้นเป็นความเสียหายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายนอก ตลอดผู้ได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจะปรากฎข้อพิพาทที่นำมาร้องเรียนต่อกรมการประกันภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะประเด็นข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับราคาความเสียหายของรถยนต์คันพิพาท ดังนั้นหากท่านที่กำลังมีปัญหาในเรื่องมาตรฐานการซ่อมของอู่ประกันภัย หรือตกลงเรื่องราคาค่าเสียหายกันไม่ได้ ก็ลองไปใช้บริการของอู่กลางกันได้ โดยสามารถมั่นใจได้ว่า อู่กลางเป็นผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมรถและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังอู่กลางทุกแห่งยังมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐและเอกชน

——————————————————

อนึ่ง : สมาคมอู่กลางการประกันภัย ก่อกำเนิดจาก ผอ.กองวินาศภัย กรมการประกันภัย(สมัยนั้น) ร่วมกับสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย โดยคุณประสิทธิ์ ลิขิตวิบูลย์ นายกสมาคมสหมิตรการ-ซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย (เจ้าของ บริษัท อู่ประสิทธิ์ยนต์ (1993) จำกัด) ได้ร่วมปรึกษาหารือและได้มีความเห็นพ้องต้องกันในการก่อตั้ง “อู่กลางฯ” ที่มีราคาซ่อมมาตรฐานและเป็นธรรม เพื่อขจัดปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับราคา ระหว่างบริษัทประกันภัย, ผู้เอาประกันภัย, อู่ซ่อมรถยนต์ และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอู่ซ่อมรถยนต์ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น

พบกับ สมาคมอู่กลางการประกันภัย ได้ที่ BUS & TRUCK ’19 งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่ 16 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  7-9 พฤศจิกายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH106

สนใจร่วมออกบูธติดต่อได้ที่ : 0-2717-2477

โดย..น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement