พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA เดินทางเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562

การเดินทางสู่ถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในแผนแม่บทการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเชียน (ASEAN Connectivity) ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor : SEC) เพื่อเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค เชื่อมอาเชียนกับโลกตะวันออกและโลกตะวันตก นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จากพื้นที่ฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ดังแสดงใน รูปที่ 1

โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทบทวนแผนและแนวทางในการพัฒนา (2) เพื่อทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทาง (3) เพื่อทำการประมาณราคาก่อสร้าง และ (4) ปรับปรุงแบบก่อสร้างของถนนขนาดสองช่องจราจรเดิม ในการเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดน ไทย-เมียนมา

สพพ. จึงได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลสำรวจและออกแบบโครงการ ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ และรายละเอียดอื่นๆ ของการพัฒนาโครงการ เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ

 

โดยระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 พันเอก ดร.ศรัณยูฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับH.E. U Myint Maung, Chief Minister, Tanintharyi Regional Government กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) และ H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway คณะรัฐมนตรีตะนาวศรี ซึ่งเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฯ โดยมีการพิจารณา Draft Final Report และทำความเข้าใจกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง และชุมชนในพื้นที่

รวมถึงประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งมี H.E. U Aung Thura, Regional Minister for Electricity and Energy ผู้แทนคณะรัฐมนตรีตะนาวศรี, H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway ผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง และผู้แทนจาก Dawei Special Economic Management Committee (DSEZ MC) กว่า 150 คน ร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการและเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงผลการศึกษา โดย สพพ. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีต่อการพัฒนาโครงการผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดการดำเนินโครงการ

จากนั้น ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางศึกษาโครงการตามขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา ดูความคืบหน้าของงานศึกษาและออกแบบ โดยเฉพาะแนวทางข้าม/ทางลอดของสัตว์ป่า (Wildlife Crossing) ต่างๆ โดยแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดของถนนของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไปทางทิศตะวันออก ที่บริเวณ กม.16+458 และสิ้นสุดที่ กม.156+500 บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตำบลพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งลักษณะภูมิประเทศตลอดแนวเส้นทางเป็นภูเขาสลับกับที่ราบสูง ดังแสดงแนวเส้นทางใน รูปที่ 2

พันเอก ดร.ศรัณยูฯ กล่าวว่า การพัฒนาและปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ที่ผ่านมา สพพ. ได้เน้นย้ำให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การออกแบบถนนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม หลีกเลี่ยงการสูญเสียพื้นที่ป่า ดำเนินควบคู่ไปกับการออกแบบการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีต่อการพัฒนาโครงการ  สพพ. ยังได้มีประชาสัมพันธ์และรับข้อเสนอแนะโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการใน 3 ภาษา อีกด้วย

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/