สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการ ครั้งที่ 1 “โครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่”

คุณอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย สนข. เปิดเผยว่า จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวกับปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศที่เกิดจากภาคขนส่ง รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผลโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นของการเดินทางและการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ดังนั้นปัญหามลพิษและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดปัญหาการใช้พลังงาน

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคคมนาคมขนส่ง รวมทั้งได้มีการส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน หรือการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ สนข. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งภารกิจในการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคม พึงเห็นศักยภาพในการลดการใช้พลังงานจากโครงการรถไฟทางคู่ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาแนวทางการติดตามการประเมินการใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งเพื่อตอบสนองต่อค่าเป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan; EEP2015)

สำหรับเป็นแนวทางและมีวิธีการประเมินการลดการใช้พลังงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจัดทำข้อมูลฐาน (Baseline data) ที่เป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินผลการลดการใช้พลังงานจากโครงการก่อนที่โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ทั้ง 7 เส้นทาง จะเปิดให้บริการเพื่อตอบสนองต่อค่าเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานภาคขนส่งภายในปี พ.ศ. 2579 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ภายใต้แผนการดำเนินงานของโครงการฯ ได้มีการศึกษาทบทวนแนวทางและวิธีการในการประเมินการลดการใช้พลังงานจากโครงการรถไฟทางคู่ โดยทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างและวิธีการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทาง

ในการประเมินการลดการใช้พลังงาน เพื่อจัดทำแนวทางวิธีการติดตาม (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากโครงการรถไฟทางคู่ จัดทำข้อมูลฐาน (Baseline Data) ในการคำนวณปริมาณการลดการใช้พลังงานของโครงการรถไฟทางคู่ โดย สนข. ได้คัดเลือกโครงการรถไฟทางคู่ที่มีการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ คือ ช่วงจิระ-ขอนแก่น และช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เป็นโครงการนำร่อง เพื่อประเมินการใช้พลังงานก่อนและหลังเปิดให้บริการ และดำเนินการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำหรับการสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการ ครั้งที่ 1 “โครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่” ที่ สนข. จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนงานการดำเนินโครงการในขั้นต้น และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบผลการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

 

ท้ายที่สุด เมื่อการศึกษาโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะสามารถดำเนินนโยบายตามมาตรการด้านการส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน และมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (EEP2015) ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 สาขาคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสามารถตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีข้อมูลเพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถตัดสินใจหรือวางนโยบายเพิ่มการลดการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและการพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืนได้

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement