คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคุณวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และนางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โดยมีคุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ ณ กรมการขนส่งทางบก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่่ผ่านมา

คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วย ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (ศูนย์ 1584) และประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้มอบนโยบายกรมการขนส่งทางบก ดังนี้

1.การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการรถสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสะดวกให้ประชาชนในการใช้บริการรถโดยสาร รถบรรทุก รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์

2.พิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ให้บริการรถสาธารณะ โดยจัดให้มีการ Work Shop ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับผู้ให้บริการ

3.มาตรการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบให้ครบ 100% และดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ส่วนมาตรการจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตรนั้น ขอให้มีการดำเนินมาตรการอย่างจริงจังต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากนี้ ให้รับฟังปัญหา อุปสรรค จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดได้รายงานปัญหา 3 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปัญหางบประมาณจำกัด และปัญหาอุปกรณ์การตรวจสอบชำรุด จึงให้ทำเรื่องมาขอรับการสนับสนุนยังกรมการขนส่งทางบกต่อไป

4.ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มข้น กับรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะกรณีกระทำผิดซ้ำ ให้ลงโทษในอัตราโทษสูงสุด ทั้งนี้ ให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรและขนส่ง โดยหากประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามา เจ้าหน้าที่จับกุมตรวจสอบแล้วเป็นผู้กระทำผิดจริง ผู้แจ้งเบาะแสได้จะรับส่วนแบ่งรางวัลนำจับ ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยตรวจสอบ

5.การปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยให้ปรับปรุงเส้นทางให้ทับซ้อนกันน้อยที่สุด

6.เร่งรัดศึกษาการจัดให้มีสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 3 แห่ง (พุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพ ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และรองรับนโยบายการจำกัดเวลารถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพฯ

7.เร่งแก้ไขปัญหามลภาวะ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างจริงจัง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบไม่ให้มีรถโดยสารสาธารณะที่มีควันดำ หากพบเห็นให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

8.การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถทุกประเภท ควรปลูกฝังทัศนคติ/จิตสำนึก ให้เยาวชน ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

9.การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้แก้ไข ควบคุม ตรวจสอบ

10.กรมการขนส่งทางบกต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากมาตรการ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบและตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่าน Social Media อย่างต่อเนื่อง

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/