รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 และมอบนโยบายพร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก จี้เปิดช่องทางโซเชียลให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และเร่งแก้ไขข้อร้องเรียนให้ประชาชนโดยเร็วคุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ สร้างทางเลือกใหม่ ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน และกำหนดมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถให้สามารถประกอบอาชีพได้ การปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพของรถโดยสารสาธารณะ ลดความทับซ้อนของเส้นทาง และรองรับการพัฒนาเมืองสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

รวมถึง ภารกิจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนในทุกมิติ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบาย “ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ checkคน checkรถ checking point” ให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มข้นต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ ณ สำนักงานขนส่ง จำนวน 122,620 คัน ตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารทุกคน ตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารทุกคันที่วิ่งผ่านจุดตรวจทุกๆ 90 กิโลเมตร ในส่วนของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เน้นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตรวจค่าควันดำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานเปิดช่องทางโซเชียลให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง โดยเฉพาะการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ในทุกช่องทาง ให้เร่งแก้ไขข้อร้องเรียนให้ประชาชนโดยเร็ว และให้ความสำคัญกับสื่อสารสาธารณะในทุกช่องทาง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงในทุกประเด็น สร้างความเข้าใจโดยเฉพาะสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือจนเกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ต่อประชาชน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ด้าน คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมรับมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการดำเนินการอย่างรอบด้านและเร่งดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม (พ.ศ. 2563-2565)

โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด 3S ประกอบด้วย S (Safety & Security) คือ ควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนทุกรูปแบบให้มีความปลอดภัยและมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและปลอดภัย S (Sustainability) คือ ควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนทุกรูปแบบให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design) ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการขนส่งได้อย่างสะดวก (Accessibility) มีค่าโดยสารที่เหมาะสม (Affordability) มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

S (Smart Transport) คือ ควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนทุกรูปแบบให้มีความชาญฉลาด ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนทั้งระบบสู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement