สภาวิศวกร (COE) จัดงานเสวนา “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก อาทิ ดร. วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดย สภาวิศวกร แนะดึง “วิศวกร-ช่างเทคนิคไทย” ลุยเมกะโปรเจกต์แบบมีส่วนร่วม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม อาทิ ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง การผลิต ฯลฯ หนุนใช้วัสดุชิ้นส่วนแบรนด์ไทยพัฒนาโครงการ ยกระดับศักยภาพวิศวกรไทยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยี-นำเข้าสิ่งก่อสร้าง

 

ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าวว่า จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของภาครัฐ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในระยะเร่งด่วน 8 ปี (พ.ศ. 2558-2565) เป็นจำนวนถึง 44 โครงการ วงเงิน 1.974 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านการขนส่งทางถนน ระบบราง ทางน้ำ และทางอากาศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการด้านระบบราง อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 เส้นทาง 993 กิโลเมตร ในเส้นทางฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เส้นทางชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โครงการความร่วมมือด้านรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน 252 กม. และ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) 3 เส้นทาง ในสายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรีโครงการลงทุนขนาดยักษ์รถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน การขยายสนามบินสุวรรณภูมิอู่ตะเภา โครงการลงทุนขนาดยักษ์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฯลฯ

แต่ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลับพบข้อจำกัดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ทั้งในขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง และการผลิตแก่วิศวกรไทย อันเป็นผลให้ประเทศไทย มีความจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนำเข้าสิ่งก่อสร้างจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อส่งเสริมให้วิศวกรและช่างเทคนิคชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสนับสนุนการใช้วัสดุชิ้นส่วนที่บริษัทไทยสามารถผลิตได้เข้ามาใช้ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่กับการศึกษาวิจัยและพัฒนา สู่หนทางลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

สภาวิศวกร จึงได้จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” ขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนาจำนวนมาก อาทิ คุณจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิศวกรและ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ คุณศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน กรมการขนส่งทางราง โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

บรรยากาศงานเสวนา

นอกจากนี้ ภายในงานเสวนา ยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ทั้งนี้ งานเสวนาดังกล่าวเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานเปิด ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาจำนวนมาก

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สกพอ.

โดย…น้าเช