กทท. ได้คะแนนโดดเด่นที่สุด โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพด้าน IT ของหน่วยงานในสังกัด คค.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้คะแนนรวมจากการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ประจำปี 2562 โดย สพร. ได้แจ้งผล   การสำรวจหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศทั้งหมด 1,858 หน่วยงาน ซึ่ง กทท. มีผลคะแนนรวมอยู่ที่ 65.69% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยตัวชี้วัดที่โดดเด่นที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 : โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้านระบบสารสนเทศ

กทท. ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์โดยกำหนดกลยุทธ์ การปรับปรุงระบบ ICT ตามมาตรฐาน  ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 (Information Security Mangement System : ISMS ) ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนเสริมสร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีมาตรฐานสากล

พร้อมทั้งการบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ที่มีกระบวนการบริหารจัดการการดูแลและติดตามการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำกระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management Process) และกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสารสนเทศ การสำรองข้อมูลให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติและการบริหารระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลมีการกำหนดมาตรการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน ลดความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูล

รวมทั้งการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลของหน่วยงานที่เก็บรักษาไว้ให้พร้อมใช้งานในการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อการให้บริการของ กทท. เข้าถึงข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการของ กทท. มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก

โดย..ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/