องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่ ขสมก. ได้มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการฯ ตามนโยบายของท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ที่ต้องการให้แผนดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ ขสมก.ได้อย่างยั่งยืน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง  ลดภาระการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ  ลดปัญหาการจราจร และลดมลภาวะทางอากาศ  โดย ขสมก.ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ และข้อดีของการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการฯ ให้กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. และพนักงานทุกระดับรับทราบ  ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการฯที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีกรอบการดำเนินงาน จำนวน 7 ข้อ ดังนี้

  1. การเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ที่ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาวิ่งให้บริการประชาชน ทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานหลายปี ในเส้นทางที่ ขสมก.ได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก โดยจ่ายค่าเช่าตามระยะทางที่วิ่งให้บริการจริง (บาท/กิโลเมตร) เพื่อลดต้นทุนในการจัดหาและซ่อมบำรุงรถโดยสาร อีกทั้ง เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการเดินรถ ให้เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมทั้ง จัดเก็บค่าโดยสารในรูปแบบตั๋วรายวัน (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) ในราคา 30 บาทต่อวัน  ตั๋วรายเดือน (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) และตั๋วรายเที่ยว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน
  2. การปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ไม่ให้มีความทับซ้อน และจัดเดินรถในลักษณะ Feeder (ป้อนผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบราง) Liner และ Circle (วิ่งเป็นวงกลม) ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนหลักได้อย่างเป็นระบบ  ทำให้สามารถหมุนเวียนรถมาให้บริการได้มากขึ้น ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยรถ ไม่เกิน 5 – 10 นาที
  3. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารจัดการเดินรถ ได้แก่ ระบบ GPS และ E-ticket
  4. การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสม
  5. การให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ด้วยความสมัครใจ โดยมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ส่วนพนักงานขับรถโดยสารยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
  6. การพัฒนาอู่บางเขน และอู่มีนบุรี เป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้
  7. การให้ภาครัฐรับภาระหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินการตามนโยบาย

โดย ขสมก.ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม  โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการฯ ให้มีความเหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement