คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ตามที่ออล ไทย แท็กซี่ ได้จัดโครงการ “คนขับเกรด A” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 เดือน รวมเป็นรางวัลเป็นจำนวน 251 รางวัล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 รอบเดือนธันวาคม 2562 ผลการประเมินตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานขับรถ ออล ไทย แท็กซี่ ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 33 คน ซึ่งเป็นพนักงานขับรถที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

โดยมีเกณฑ์การประเมินได้แก่ 1.ขับรถดีและปลอดภัยโดยมีการตรวจจาก GPS 2. ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯ กำหนด 3.นำรถเข้าตรวจสมรรถนะและความพร้อมของรถตามกำหนด 4.ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5.ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณา จะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้โดยสาร

ทั้งนี้ นอกจากพิธีมอบรางวัล “คนขับเกรด A” แล้ว บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยในประเด็นต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขับรถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงแนวคิดเพื่อปรับปรุงการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด ได้มีการคุมเข้มให้พนักงานขับรถทุกคน นำรถเข้าตรวจเช็คสภาพที่กรมการขนส่งทางบกเป็นประจำทุก 6 เดือนตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งนำรถเข้ามาตรวจที่บริษัทฯ ตามรอบระยะเวลา เพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบให้พร้อมใช้งาน เพื่อรักษามาตรฐานรถแท็กซี่คุณภาพ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล “คนขับเกรด A” ตามที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนขับรถแท็กซี่ ให้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ได้รับ เพื่อส่งต่อบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนขับแท็กซี่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคุณเครือวัลย์ กล่าวเสริมว่า ออลไทยแท็กซี่ ยังมุ่งมั่นให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด สะดวกสบาย ปลอดภัยทุกการเดินทาง ซึ่งนอกจากการบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยังมีรถแท็กซี่ให้บริการในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา และขอนแก่น เพื่อความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ใช้บริการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเรียกใช้บริการแท็กซี่พร้อมคนขับได้ที่ Call Center 02 018 9799 หรือ Line พิมพ์ @allthaitaxi ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–24.00 น.

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement