กรมการขนส่งทางบก ขยายโอกาสเปิดรับคำขอจัดตั้งวินใหม่และจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพเป็นการทั่วไป ไม่จำกัดระยะเวลาการยื่นคำขอ!!! เพื่อให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการกำหนดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจะต้องนำรถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างขนส่งผู้โดยสาร กำหนดให้ใช้รูปแบบเสื้อวินตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งแสดงชื่อวิน บัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน และกำหนดสถานที่ตั้งวินเพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย นั้น ปัจจุบันมีวินรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 5,343 วิน มีจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 89,292 ราย

อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของเมืองและเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้มีความครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ประกอบกับยังมีผู้ประสงค์ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีบางส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้องทันกำหนดเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกจึงได้เปิดรับคำขอจัดตั้งวินใหม่ และคำขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อเปิดโอกาสผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่ หรือขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สถานที่ตั้งวินตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่ หรือขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สถานที่ตั้งวินตั้งอยู่ สำหรับหลักฐานที่ใช้ในกรณีขอจัดตั้งวินใหม่และผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้แก่ (1) แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถ (2) รูปถ่ายบริเวณสถานที่ตั้งวินและสถานที่จอดรถ (3) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่สำหรับตั้งวิน (4) สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินสถานที่ตั้งวิน (5) บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวิน พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ (6) ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับขี่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อในกรณีที่รถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน (7) เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างและอัตราค่าโดยสารส่วนกรณีการเพิ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในวินเดิม ใช้ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อในกรณีที่รถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน ส่วนการเปลี่ยนรถทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิม ใช้ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้แล้วหรือที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง ส่วนการจัดตั้งวินใหม่ คณะอนุกรรมการแต่ละพื้นที่จะพิจารณา ตามความจำเป็นเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการและให้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อย โดยให้มีระยะห่างจากสถานที่ตั้งวินเดิมตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย โดยรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายจะสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นสีเหลือง และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวินรูปแบบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน หากพบเห็นการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง การเรียกเก็บค่าโดยสารเกิน หรือพบเห็นการกระทำความผิดอื่นๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement