ผู้บริหาร บขส. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงสัญลักษณ์ CG ในงาน Happy CG & Happy CSR” (เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

พลโทสุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Happy CG & Happy CSR” (เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม) ร่วมด้วย คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ร่วมแสดงประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงสัญลักษณ์ CG เพื่อแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยความมุ่งมั่นที่จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่องค์กร ประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสา ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดย คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. จัดโครงการ “Happy CG & Happy CSR” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานฯ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชนบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยมให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อประชาชน ผู้ใช้บริการ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

สำหรับบรรยากาศในงานมีพิธีมอบรางวัล “คนดีมีคุณธรรม” ให้แก่พนักงานที่กระทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการจัดบูธ “สอนทำคุณช้างจับมือ” โดยทีมจิตรอาสา ปตท. มีการแจกต้นไม้ และจัดบูธกิจกรรมตอบคำถาม เกี่ยวกับ CG และ CSR ด้วย

โดย..สวนเลน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement