วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A”  สำหรับโครงการคนขับเกรด A จัดขึ้นทุกเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 62 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 8 เดือน มีมอบรางวัลรวมทั้งหมดจำนวน 297 รางวัล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 รอบเดือนมกราคม 2563 ประเมินตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 มีพนักงานขับรถ ออล ไทย แท็กซี่ ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 46 คนทั้งนี้ โครงการ คนขับเกรด A มีวัตถุประสงค์พัฒนาและยกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานทั้งด้านความมีระเบียบวินัย ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบรางวัลให้คนขับรถแท็กซี่ ที่ปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับเกณฑ์การประเมินได้แก่ 1.ขับรถดีและปลอดภัยโดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด 2.ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯกำหนด 3.นำรถเข้าตรวจสมรรถนะและความพร้อมของรถตามกำหนด 4.ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5.ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณาจะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้โดยสาร

ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อได้ง่ายมากขึ้น และมีช่องทางอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ในหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามจากจำนวนคนพิการ 1.8 ล้านคน และผู้สูงอายุจำนวน 12 ล้านคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 1.2 แสนคน ยังเข้าไม่ถึงระบบขนส่งสาธารณะทั่วไป เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว จึงจำเป็นต้องใช้บริการรถแท็กซี่ ทั้งนี้บริษัทฯอบรมให้ความรู้ผู้ขับแท็กซี่ ให้ความรู้เบื้องต้นในการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ ตั้งแต่สร้างความเข้าใจ และรู้จักลักษณะของคนพิการประเภทต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในการใช้แท็กซี่อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การพยุง การอุ้ม การพับเก็บวีลแชร์ เป็นต้น

ดังนั้น แท็กซี่จึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในการเดินทาง และบริษัทฯได้มีนโยบายผู้ขับรถแท็กซี่ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯกำหนด เนื่องจากออลไทยแท็กซี่มีแผนก Call center รับงานจากลูกค้าจึงมีการประสานงานให้พนักงานขับรถออกไปให้บริการตามสถานที่ที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล “คนขับเกรด A” ตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้ที่สนใจสนใจเรียกใช้บริการ ออล ไทย แท็กซี่ ติดต่อ Call Center 0-2018-9799 หรือ โบกเรียก (กรณีรถว่างและไม่มีคิวจอง) ทั้งนี้ ออลไทยแท็กซี่ มีแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ ทั้งอำนวยความสะดวกสบาย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้โดยสาร

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement