วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ กรมการขนส่งทางบก คุณจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรมโครงการอาสาขนส่งทางบก รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตานโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีดำริให้จัดอบรมอาสาขนส่งทางบก เพื่อเป็นตัวแทนกรมการขนส่งทางบก ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เทศกาลหรืองานพิธีสำคัญในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งช่วยสอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาขนส่งทางบกรุ่นแรกจำนวน 100 คน โดยจะนำร่องดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้ตรวจการของกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คุณจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยตระหนักถึงความสำคัญของการให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำ “โครงการอาสาขนส่งทางบก” เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

โดยอาสาสมัครที่มาเข้าร่วมเป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้ประกอบการขนส่ง ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีจิตสาธารณะต้องการช่วยเหลือสังคมให้ได้ใช้เวลามาทำกิจกรรมอาสาสมัคร โดยภารกิจของอาสาขนส่งทางบก จะมีบทบาทในการประสานกับกรมการขนส่งทางบก ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเทศกาล หรืองานพิธีสำคัญในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นตัวแทนกรมการขนส่งทางบก ช่วยสอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอาสาขนส่งทางบก ต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาขนส่งทางบก ผ่านการอบรมให้ความรู้เฉพาะทางก่อนให้อาสาขนส่งทางบกเข้าไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่ภาครัฐกำหนด และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ร่วมให้ความรู้แก่อาสาขนส่งทางบก โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนขยายผลไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านความปลอดภัยทางถนน

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement