ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ นักวิชาการด้านการวางแผนการขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยกับ BUS & TRUCK ถึงมุมมองด้านการบูรณาการระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทย ว่า การจะบูรณาการระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต้องมีการ ติดกระดุม 3 เม็ด ให้ถูกต้อง ดังนี้กระดุมเม็ดที่ 1 เนื่องจากบริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้ามีต้นทุนการประกอบการสูง ขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดในการจัดเก็บค่าโดยสารให้คุ้มทุน เพราะคนมีทางเลือกหันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ ซึ่งรัฐก็ไม่อยากให้มีการเก็บค่าโดยสารแพงสูงมากจนเป็นภาระกับประชาชน ดังนั้น บริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รัฐจึงต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน แต่ต้องเป็นการให้การสนับสนุนที่มีกลไกการกำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณสนับสนุนและเห็นภาพการใช้งบประมาณที่ชัดเจนเพื่อการวางแผนจัดสรรงบประมาณล่วงหน้ากระดุมเม็ดที่ 2 ต้องมีหน่วยงานที่ดูแลระบบการวิ่งรถโดยสารเพียงหน่วยงานเดียวแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดความซ้ำซ้อน สำหรับบริการขนส่งสาธารณะที่รัฐต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณสนับสนุน ควรเป็นระบบการจ้างวิ่งโดยมีการวางกรอบให้ผู้ประกอบการเดินรถปฏิบัติตามกฎกติกาและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการปรับรูปแบบการอนุญาตเดินรถและการบริหารจัดการการเดินรถที่เข้มงวด โดยมีการกำหนดเงื่อนไขที่กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการเอกชนที่เสนอตัวเข้ามาให้บริการ ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา หรือมีการอัดฉีดแรงจูงใจให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บริการที่ดี และขณะเดียวกันต้องมีการบังคับใช้บทลงโทษอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างจริงจังกระดุมเม็ดที่ 3 ในช่วงของรอยต่อการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูประบบอาจมีผลกระทบหรือรอยต่อที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการดำเนินงาน ดังนั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือผู้บริหารที่เข้ามากำกับดูแลควรติดตามและสัมผัสปัญหาในระบบขนส่งอย่างเกาะติด เพื่อจะได้ทำความเข้าใจและทราบถึงปัญหาโดยแท้จริง รวมถึงมีความกล้าหาญทางการเมืองเป็นผู้นำพาผู้ปฏิบัติงานฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งมวล

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement