การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงาน ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับ กทท.เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท. ได้มีมาตรการคัดกรอง สำหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่องานในอาคารสำนักงานต่างๆ ของ กทท. ได้แก่ อาคารที่ทำการ กทท. อาคาร A และ B ในส่วนท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) อาคาร OB อาคารกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 พร้อมทั้งกำหนดจุดสกัด ก.3 (บริเวณประตูเข้า-ออก ท่าเทียบเรือ       ตู้สินค้าเขื่อนตะวันออก) และอาคารสำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) โดยขั้นตอนในการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ผ่านเข้า-ออก ดังนี้

  1. กำหนดการเข้า-ออก อาคารเพียงช่องทางเดียวไว้เท่านั้น
  2. จัดเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo Scan) ที่ผ่านเข้าอาคาร
  3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้ทั่วทั้งสองข้าง จนถึงบริเวณข้อมือ
  4. หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อ 2 และข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะติด Sticker เพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว โดยต้องติด Sitcker ตลอดเวลา
  5. ผู้ที่มี Sticker ติดแล้ว เมื่อออกจากอาคารและเข้าอาคารใหม่ อนุญาตให้ล้างเฉพาะมือได้ ตามข้อ 3 ทุกครั้ง
  6. ผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารฯ โดยเจ้าหน้าที่ จะให้คำแนะนำตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ กทท.ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ โดย กทท.ขอความร่วมมืองดเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่รัฐบาลกำหนด และให้รายงานการเดินทางออกนอกประเทศต่อผู้บริหารทราบตามสายงานต่อไป และเมื่อเดินทางกลับมาแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

นอกจากนี้ กทท.ได้เตรียมจัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน (THERMOSCAN INFRARED CAMERA) เพื่อมาใช้คัดกรองผู้มาปฏิบัติงานและติดต่องาน ณ อาคารที่ทำการ กทท. มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นและจะทำการซื้อเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ (อัตโนมัติ) เพื่อฆ่าเชื้อสำหรับติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในอาคาร

Advertisement